Programy radiowe i telewizyjne, które są tworzone ze środków promujących się firm, nie mogą mieć charakteru reklamy. Muszą zawierać wyraźne wskazanie nazwy sponsora.
Wskazywanie sponsora nie będzie zawierać fragmentów przekazu reklamowego ani ruchomej prezentacji jego produktów lub usług, a widzowie będą mieli już pewność, którego z oglądanych programów dotyczy promocja. Takie zmiany ma zagwarantować obowiązująca od 28 kwietnia 2011 r. nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów.
Zmiany wprowadzone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji to odpowiedź na niepokojące wyniki monitoringu programów telewizyjnych i radiowych. Okazało się, że pokazywanie sponsorów audycji było niejednokrotnie zakamuflowaną reklamą i wprowadzało w błąd telewidzów co do rzeczywistego charakteru przekazu.
Nowe przepisy są bardziej precyzyjne i określają, że wskazanie sponsora powinno zawierać słowo sponsor oraz tytuł sponsorowanej audycji. Takie określenie nie może już zawierać fragmentów dźwiękowych lub wizualnych przekazu reklamowego, z którymi sponsor jest kojarzony, a które mogłoby jednocześnie wprowadzać w błąd widzów lub słuchaczy. Co więcej, jeżeli sponsor będzie wskazany wyłącznie w sposób wizualny, tekst zawierający wyraz „sponsor” oraz czytelne wskazanie sponsorowanej audycji musi zajmować płaszczyznę stanowiącą nie mniej niż jedną czwartą powierzchni ekranu. Taki tekst musi odróżniać się również od tła płaszczyzny, być widoczny, czytelny, nieruchomy i umieszczony poziomo.
Nowe przepisy o sponsoringu nie zabraniają tego, aby miał on w dalszym ciągu charakter promocji przedsiębiorców i instytucji. Ustawa o radiofonii i telewizji przewiduje dzisiaj, że wskazanie sponsora może zawierać jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność. Może tam być też pokazany jeden towar lub usługa. Taki przekaz nie może jednak przybierać charakteru płatnej reklamy.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów (Dz.U. z 2010 r. nr 249, poz. 1677).