Po spłaceniu kredytu właściciel, którego nieruchomość była obciążona hipoteką, powinien złożyć w sądzie wieczystoksięgowym wniosek o jej wykreślenie.

1 Zażądaj od wierzyciela wystawienia oświadczenia o spłacie długu

Jeżeli właściciel nieruchomości zabezpieczył zaciągnięty przez siebie kredyt hipoteką, musi po jego spłacie dokonać starań, aby obciążenie zostało wykreślone z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Do wykreślenia hipoteki nie wystarczy jedynie oświadczenie właściciela o spłacie długu. Konieczne jest jeszcze potwierdzenie (zaświadczenie) wydane przez wierzyciela. Jeśli wierzycielem jest bank, podstawą wykreślenia hipoteki jest oświadczenie banku o spłacie zadłużenia. Jeśli wierzyciel nie jest bankiem, właściciel musi załączyć do wniosku oświadczenie o spłacie długu sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Sąd może dokonać wpisu w księ-dze wieczystej (jest nim również wykreślenie) na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym. Taka forma nie jest wymagana, gdy wpis następuje na podstawie dokumentu bankowego.