Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich). Dzięki zmianom większy udział w sprawdzaniu prawidłowości funkcjonowania tej formacji uzyskał wojewoda.
Nadzoruje on dzisiaj wykonywanie uprawnień przez strażników, o których mowa w art. 12 ustawy o strażach gminnych (m.in. legitymowanie, dokonywanie kontroli osobistej, nakładanie mandatów). Bada też przypadki prawidłowości użycia broni palnej bojowej i środków przymusu bezpośredniego oraz prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia i wyników działań straży.
Obowiązujący dotychczas tryb wykonywania nadzoru przez wojewodę nie sprawdził się w praktyce, bo był w dużym zakresie iluzoryczny. Kontrole jednostek straży gminnej przeprowadzali, na podstawie pisemnego upoważnienia wojewody i legitymacji służbowej, wyznaczeni przez komendanta wojewódzkiego (stołecznego) tylko funkcjonariusze policji. Obecnie wojewoda może skierować do kontroli swoich urzędników. Mogą oni być obecni podczas dokonywanych przez policję czynności i występować w niej w roli biernych obserwatorów.