Więcej podmiotów uprawnionych do wydawania opinii o nieletnich oraz zmiany w przepisach odnoszących się do umieszczenia nieletnich w policyjnej izbie dziecka – to główne założenia nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projektem wczoraj zajmował się Senat. Nowela gwarantuje sądom swobodne podejmowanie decyzji czy uzyskana opinia dostarcza wystarczających informacji o osobowości dziecka. Jednocześnie sądy będą miały możliwość zlecenia opinii dodatkowym podmiotom, np. jednostce, która w zakresie swojego działania może postawić diagnozę co do osoby poddanej badaniom psychologicznym albo pedagogicznym. Ponadto przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej albo zakładzie poprawczym sąd może zrezygnować z konieczności sporządzenia opinii. Jest to możliwe, jeśli dysponuje opinią sporządzoną w innej sprawie. Taka opinia musi pochodzić z okresu 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego. Nowela wprowadza ponadto możliwość umieszczenia w policyjnej izbie dziecka nieletniego, który opuścił schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy. Umieszczenie będzie możliwe na czas nie dłuży niż 5 dni. Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu.