Sejm uchwalił nowelizację 25 lutego.

Zgodnie z ustawą, jeśli TK orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą przepisu, na podstawie którego wydano wyrok, zakończone postępowanie będzie można wznowić w okresie do pięciu lat od uprawomocnienia się tego wyroku. Dotychczas termin ten wynosił dwa lata.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, dotychczasowy przepis - choć uzasadniany potrzebą stabilizacji obrotu gospodarczego - ograniczał możliwość wznowienia konkretnych postępowań. "Jest to zatem rozwiązanie krzywdzące dla strony, jako że może zostać pozbawiona sposobności dochodzenia swych praw z przyczyn de facto od niej niezależnych, a zwłaszcza ze względu na czas trwania postępowania przed Trybunałem" - głosiło uzasadnienie zmian.

Na potrzebę zmiany tego zapisu zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w październiku 2009 r. Odpowiedni artykuł konstytucji głosi, iż "orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe (...) stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania".