Projekt przygotowali posłowie PO. "Ustawa o KRP ma być kolejnym krokiem mającym uniezależnić prokuraturę od polityki" - powiedział PAP przedstawiciel wnioskodawców Witold Pahl (PO). Pahl jest też z jednym z czterech posłów, którzy wchodzą w skład KRP. Projektem Sejm ma zająć się w czwartek.

Krajową Radę Prokuratury, która ma m.in. stać "na straży niezależności prokuratorów", utworzono na mocy obowiązującej od 31 marca nowelizacji Ustawy o prokuraturze, która rozdzieliła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To właśnie w znowelizowanej wtedy ustawie zawarto ogólne przepisy regulujące działanie Rady. Szczegółowe kwestie regulowane są na razie w regulaminie uchwalonym przez samą Radę.

Pahl zaznaczył, że potrzeba przygotowania takiego projektu wynikła z doświadczeń dotychczasowego funkcjonowania KRP. "Powstała wątpliwość, czy szereg czynności Rady nie jest sprzeczna z zasadą legalizmu i czy nie można wysunąć zarzutu arbitralności" - powiedział poseł.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, "uchwalenie odrębnej ustawy wzmocni pozycję Rady, ułatwi jej funkcjonowanie i realizowanie nałożonych zadań, zapewni niezależność finansową od Prokuratury Generalnej".

Według Pahla projekt należy postrzegać przede wszystkim jako dążący do dookreślenia przepisów dotyczących KRP i zapewnienia większej transparentności. "Nie ma tu elementu rozpychania się, dążenia do zwiększenia kompetencji" - dodał. Podstawowe zadania i zasady funkcjonowania KRP mają pozostać niezmienione.

Zgodnie z Ustawą o prokuraturze Krajowa Rada Prokuratury składa się z 25 członków. W jej skład wchodzą: minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, trzech prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz jedenastu prokuratorów, wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.

KRP zgodnie z ustawą m.in. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących prokuratury; wysłuchuje informacji prokuratora generalnego o działalności prokuratury i wyraża opinie w tym zakresie; wyraża opinię w przedmiocie wniosku premiera o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji, rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia stanowisk prokuratorskich, zajmuje stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie w trakcie trwania kadencji z pełnienia funkcji prokuratora, uchwala zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów i czuwa nad ich przestrzeganiem.

Nowym zadaniem, które zawarto w projekcie - ma być opiniowanie KRP przy powoływaniu prokuratora apelacyjnego, prokuratora okręgowego, prokuratora rejonowego oraz ich zastępców. Ponadto projekt reguluje m.in. zasady posiedzeń KRP, sprawy związane z wyborem przewodniczącego Rady, jego zastępców, wskazuje też komisje, które Rada ma obligatoryjnie powoływać ze swego składu.

W projekcie przyznano KRP prawo do przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur w określonym zakresie. Przewiduje się także, że koszty działalności KRP pokrywane byłyby z budżetu państwa, w którym dochody i wydatki Rady stanowiłyby odrębną część.

Niedawno Sejm uchwalił nową ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. W ustawie tej również zawarto wiele przepisów związanych z trybem działania KRS i postępowaniem przed tą Radą, które dotąd nie były regulowane na poziomie ustawowym. W ten sposób zrealizowano wcześniejsze wskazania Trybunału Konstytucyjnego.