Farmaceuci z innych krajów Unii Europejskiej, którzy chcą wykonywać zawód w Polsce, muszą potwierdzić nie tylko swoje kwalifikacje, lecz także dobrą znajomość języka polskiego.
Prawo wykonywania zawodu farmaceuty obywatelom innych państw członkowskich UE przyznaje Naczelna Rada Aptekarska. Aby to jednak było możliwe, cudzoziemiec musi spełnić wymagania określone w art. 4 ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
Liczą się więc tutaj przede wszystkim potwierdzone urzędowo kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty w rodzimym kraju, odpowiedni stan zdrowia i nieograniczona w żaden sposób zdolność do czynności prawnych. Osoba taka musi również wykazywać nienaganną postawę etyczną i dawać swym dotychczasowym zachowaniem rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty. W szczególności nie może ona być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu (np. za nawet nieświadome spowodowanie rozstroju zdrowia na skutek podania złego leku). Kandydat do wpisu na polską listę farmaceutów powinien też posiadać pełnię praw publicznych.
Posiadanie kwalifikacji zawodowych i nienagannej przeszłości to niejedyne wymogi, które są potrzebne do wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce. Barierą jest brak znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty. Dlatego taka znajomość musi zostać potwierdzona zdanym egzaminem zorganizowanym przez NRA.
23 kwietnia 2011 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty. Zgodnie z nim egzamin będzie przeprowadzała w dalszym ciągu 4-osobowa komisja egzaminacyjna, powoływana i odwoływana przez Naczelną Radę Aptekarską. W jej skład będzie wchodziło trzech farmaceutów, w tym jeden farmaceuta posiadający stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych, oraz osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska. Komisja egzaminacyjna będzie działała na podstawie regulaminu organizacyjnego opracowanego przez tę komisję i zatwierdzonego przez NRA.
PRZYKŁAD
Jak wygląda egzamin językowy dla zagranicznych farmaceutów
Farmaceuci z innych krajów UE muszą zdać egzamin z języka polskiego, który składa się z czterech części. Pierwsza obejmuje dyktando. Druga to 10-pytaniowy test z rozumienia tekstu mówionego. Kolejna część to sprawdzian ustny z czytania i rozumienia tekstu, a ostatnia polega na sprawdzeniu umiejętności udzielania porad pacjentom. Obcokrajowcy, którzy ukończyli farmację w Polsce z wykładowym językiem polskim, zdają jedynie ostatnią część egzaminu.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 marca 2011 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 406).