Po wykupie

Spłata tej części umorzenia kredytu, która przypada na konkretne mieszkanie, będzie zasilała fundusz dopłat. Natomiast środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę części kredytu wraz z odsetkami, która przypada na ten lokal. Pieniądze, które ze spłaty np. kredytów udzielonych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego uzyskał Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczy się na realizację programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

Wspólna nieruchomość

Projekt przewiduje też sposób zarządzania nieruchomością wspólną, która stanowi współwłasność TBS. Towarzystwo będzie sprawowało zarząd powierzony. Jednak sposób zarządzania ulegnie zmianie wówczas, gdy zacznie się tego domagać większość właścicieli lokali wyodrębnionych na własność w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości. Tę większość ustali się według udziałów w nieruchomości wspólnej.

Eksperci wyliczyli, że gdyby sprzedano tylko 1/4 lokali w TBS-ach, to fundusz dopłat zostałby zasilony kwotą około 100 mln zł, a fundusz statutowy BGK kwotą ponad 1,5 mld zł z tytułu spłaty kredytów.

Kto mieszka w TBS-ach

Ministerstwo Infrastruktury przeprowadziło badania ankietowe, z których wynika, że w TBS-ach 87 proc. najemców mieszka na podstawie wpłaty partycypacji w kosztach budowy mieszkania. Wśród nich są:

● 61,3 proc. – najemcy, którzy sami wpłacili partycypację,

● 15,2 proc. – najemcy, za których partycypację wpłaciła osoba trzecia,

● 21,2 proc. – najemcy, za których partycypację wpłaciła gmina

● 1,6 proc. – najemcy, za których partycypację wpłacił pracodawca.