Sąd nie powinien badać zakresu i zasadności pełnomocnictwa osób pozostających z stałym stosunku zlecenia. Powoduje to bowiem ingerencję wymiaru sprawiedliwości w swobodny wybór pełnomocnika.
Doradca prawny działający na podstawie umowy stałego zlecenia może występować jako pełnomocnik strony. Jest to możliwe, jeżeli do jego obowiązków należy sporządzanie pism albo reprezentowanie zleceniodawcy. Takie orzeczenie wydał Sąd Okręgowy w Łodzi. Miało to miejsce, po tym jak pozew o rozwiązanie umowy pośrednictwa w imieniu swojego klienta wniósł doradca prawny działający na podstawie umowy-zlecenia. Na jej podstawie zobowiązał się on do stałego wykonywania zleconych czynności dotyczących spraw majątkowych. Sprawy te miały polegać na stałym doradztwie prawnym, sporządzaniu pism, reprezentowaniu, negocjowaniu, zawieraniu umów oraz składaniu oświadczeń woli w imieniu mocodawcy.

Brak tożsamości sprawy

Sąd rejonowy stwierdził, że pełnomocnikiem może być m.in. osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia. Jest to możliwe, pod warunkiem że przedmiot sprawy znajduje się w zakresie tego zlecenia. Z drugiej jednak strony sąd zobowiązany jest z urzędu do czuwania, czy w danej sprawie strona zastępowana jest przez osobę, która może być pełnomocnikiem. Bowiem wystąpienie w sprawie osoby, która nie ma należytego umocowania, prowadzi do nieważności postępowania. Sędziowie uznali, że doradca prawny nie miał odpowiednich kwalifikacji pozwalających mu działać jako pełnomocnik procesowy. Zawarta przez pozwanego i powoda umowa miała za przedmiot świadczenie usług pośrednictwa polegających na poszukiwaniu firmy spedycyjnej. Takie usługi i czynności nie były przewidziane w umowie-zleceniu. W konsekwencji sąd umorzył postępowanie.

Nie ma przeszkód

Z takim poglądem nie zgodził się sąd II instancji. Sędziowie uznali, że nie ma przeszkód, aby doradca działający na podstawie umowy stałego zlecenia mógł występować jako pełnomocnik strony. Sąd I instancji pominął fakt, że doradca zobowiązał się do stałego wykonywania zleconych czynności polegających na stałym doradztwie prawnym, sporządzaniu pism i reprezentowaniu, a nie tylko na negocjowaniu, zawieraniu umów i składaniu oświadczeń woli w imieniu mocodawcy. Umowa stałego zlecenia nie obejmuje tylko reprezentowania interesów majątkowych ale ma znacznie szerszy zakres. Uprawnia bowiem zleceniobiorcę do reprezentowania mocodawcy przed sądem. Badanie stosunku stanowiącego podstawę pełnomocnictwa powinno być dokonywane ze szczególną ostrożnością, tak żeby nie doprowadziło do naruszenia swobodnego wyboru pełnomocnika.
SYGN. AKT X Gz 61/11
Pełnomocnik w sądzie
● Adwokat albo radca prawny
● Rzecznik patentowy – w sprawach własności przemysłowej
● Osoba sprawująca zarząd majątkiem albo interesami strony
● Osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia – jeśli przedmiot sprawy jest w zakresie tego zlecenia
● Współuczestnik sporu
● Krewni