Obowiązujące dotychczas przepisy nie pozwalały obywatelowi zaskarżyć postępowania administracyjnego, które prowadzone było zbyt długo. Można było jedynie skarżyć się na bezczynność organów administracji publicznej, czyli na niezałatwienie sprawy w terminie. Wprowadzona zmiana umożliwia teraz zaskarżenie do sądu administracyjnego postępowania, które jest prowadzone w przewlekły sposób.

Obowiązująca nowelizacja odnosi się również do sposobu rozpatrywania tzw. skarg pieniackich. Na wielokrotne skargi zgłaszane przez te same osoby, które nie wnoszą nic nowego do rozpatrywanej sprawy, urząd nie będzie musiał odpowiadać.

Znowelizowane przepisy dają obywatelowi, który uczestniczy w postępowaniu możliwość kopiowania akt sprawy. Jest to o tyle istotna zmiana, że dotychczas możliwe było tylko ich przeglądanie i sporządzania z nich odpisów i notatek. Od dziś (11 kwietnia br.) przysługuje także prawo wglądu do akt sprawy również po zakończeniu postępowania.