Duża część odpowiedzialności za realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie zależała od samych samorządów. Eksperci podkreślają, że samorządy nie powinny mieć z tym kłopotów.
Przygotowywana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.
– Do głównych celów wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach należy uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” oraz zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych – mówi Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.