Trybunał Konstytucyjny otrzymał w ubiegłym roku 455 wniosków, w tym 351 skarg konstytucyjnych. Pytania prawne najczęściej zadawały sądy powszechne.
Podczas corocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezes TK Andrzej Rzepliński przedstawił informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa trybunału w ubiegłym roku.

Działalność TK

W 2010 roku wpłynęło do trybunału 455 wniosków, pytań prawnych oraz skarg konstytucyjnych. Spośród ogólnej liczby wniesionych spraw 391 stanowią sprawy podlegające rozpoznaniu wstępnemu. Natomiast 64 wnioski nie podlegały takiej kontroli. Wśród spraw podlegających kontroli aż 391 stanowiły skargi konstytucyjne. W ubiegłym roku trybunał odnotował bowiem wzrost wpływu skarg o około 10 proc. w porównaniu z rokiem 2009, kiedy to do TK trafiło ich 321.
– Ten wzrost może mieć związek z okresem przedwyborczym, gdyż dużo wniosków pochodziło od posłów. Część z nich miała wyraźną inspirację polityczną – twierdzi Marek Chmaj, prof. ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
W poprzednim roku trybunał wydał ogółem 117 orzeczeń kończących postępowanie na etapie merytorycznego rozpoznania, w tym 68 wyroków oraz 49 postanowień o umorzeniu postępowania. W porównaniu z rokiem 2009 liczba rozpoznanych spraw jest mniejsza. Dwa lata temu TK wydał ich bowiem 158. Liczba spraw skierowanych do rozpoznania i zakończonych w postępowaniu przez TK przewyższa jednak liczbę spraw skierowanych do rozpoznania (108).

Pytania prawne

Wśród pytań prawnych postawionych trybunałowi aż dwie trzecie pochodziło od sądów powszechnych różnych instancji. Natomiast sądy administracyjne wniosły 13 takich pytań, w tym jedna sprawa została zainicjowana przez Naczelny Sąd Administracyjny.
– Jako praktykujący radca prawny muszę przyznać, że sądy administracyjne są świetnie zorganizowane, a sędziowie administracyjni doskonale przygotowani do prowadzenia rozpraw – komentuje tę dysproporcję Marek Chmaj.
Zaznacza on jednak, że do sądów powszechnych procentowo wpływa znacznie więcej spraw niż do wojewódzkich sądów administracyjnych.
Z jednym pytaniem wystąpił sąd wojskowy. Do trybunału wpłynęły również dwa wnioski w trybie kontroli prewencyjnej. Spośród podmiotów uprawnionych do wszczęcia postępowania w trybie następczej kontroli norm najwięcej wniosków zostało złożonych przez rzecznika praw obywatelskich. Posłowie złożyli 3 takie wnioski, a po jednym wniosku odpowiednio: prezydent, prokurator generalny oraz pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
117 orzeczeń kończących postępowanie wydał Trybunał Konstytucyjny w 2010 r.