Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją braku maksymalnych stawek za pobyt w izbach wytrzeźwień.
Nie ma wytycznych ustawowych dotyczących kryteriów ustalania maksymalnej wysokości opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Dlatego RPO chce, by TK zbadał, czy art. 42 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zgodny z konstytucją. Chodzi m.in. o stwierdzenie, czy ustawowa delegacja dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, maksymalnej wysokości opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień, innej placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub w jednostce policji, nie narusza konstytucji.
Wątpliwości RPO powstały po wizytacji pracowników biura RPO w izbach wytrzeźwień, którzy stwierdzili, że opłaty za pobyt w izbach wytrzeźwień mogą być ustalane przez ministra zdrowia według dowolnych kryteriów.