Kurator ustanowiony dla spółki, która nie ma powołanych organów, może wystąpić o jej rozwiązanie. Jest on powołany m.in. do podjęcia czynności koniecznych do otwarcia likwidacji spółki.
Do takich wniosków doszedł Sąd Apelacyjny w Gdańsku przy okazji rozpoznawania pozwu kuratora o rozwiązanie jednej ze spółek. Miało to miejsce po tym, jak jedyny wspólnik odwołał prezesa jednoosobowej spółki i jednocześnie nie powołał nowego zarządu. Poskutkowało to ustanowieniem kuratora dla przedsiębiorstwa. Z uzyskanych informacji wynikało, że wspólnik ten stracił zainteresowanie funkcjonowaniem spółki. Kurator uznał więc, że zaszły okoliczności uzasadniające rozwiązanie spółki.
Sąd okręgowy stanął na stanowisku, że kurator ustanowiony dla spółki, na podstawie art. 42 kodeksu cywilnego, nie jest uprawniony do wystąpienia z powództwem o jej rozwiązanie. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych sąd może orzec o rozwiązaniu spółki na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, w przypadku gdy osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. Ponadto sąd może rozwiązać spółkę również na żądanie organu państwowego w sytuacji gdy działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu. Zdaniem sędziów kurator nie należy do kręgu osób uprawnionych do wystąpienia z takim żądaniem. Nie można bowiem uznać go za członka spółki ani za organ państwowy.