Dokumenty z dawnego rejestru handlowego znikną z obrotu gospodarczego, a prawidłowość działań spółek wpisanych do dawnego rejestru, które złożyły wniosek o wpis do KRS, będzie kontrolowana przez sąd rejestrowy.
Dawne spółki prawa handlowego nie będą już swobodnie posługiwać się wyciągami, odpisami i zaświadczeniami z dawnego rejestru, zawierającymi nieaktualne wpisy. Obrót takimi dokumentami będą monitować banki, komornicy i notariusze. Prokurator zainteresuje się też nieprawidłowościami w sprawach rejestrowych. Takie zmiany w przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym znalazły się w przyjętej wczoraj przez rząd nowelizacji ustawy przygotowanej w Ministerstwie Gospodarki.

Obowiązkowe zgłaszanie

Po nowelizacji organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy i notariusze, będą musiały zawiadamiać sądy rejestrowe o każdym przypadku posługiwania się w obrocie nieaktualnymi dokumentami z dawnego rejestru. Obecnie takie dokumenty wykorzystywane są na przykład do dochodzenia roszczeń przez wierzycieli takich spółek. Analogiczny obowiązek będzie istniał w razie wykrycia, że podmioty wpisane do rejestru handlowego prowadzą działalność gospodarczą. Ma to umożliwić sądom rejestrowym podjęcie działań zmierzających do przymuszenia spółek do aby wykonały obowiązki określone w ustawie o KRS.
– Około 170 tys. spółek prawa handlowego, wpisanych w dawnym rejestrze handlowym, nie dopełniło obowiązku złożenia wniosku o wpis do KRS – szacuje minister sprawiedliwości.
A zgodnie z prawem miały na to czas do 31 grudnia 2003 r. W konsekwencji istnieją spółki zawiązane przed 1 września 1939 r., które nadal wpisane są w rejestrze handlowym, a które od kilkudziesięciu lat nie prowadzą działalności gospodarczej.Sąd prześwietli spółkę

Nowe przepisy zobowiązują sąd rejestrowy do badania prawidłowości działań spółek wpisanych do dawnego rejestru, które złożyły wniosek o wpis do KRS.
– Sąd będzie mógł sprawdzić, czy w spółkach kapitałowych prawidłowo zwołane zostało zgromadzeń wspólników, powołane składy osobowe organów oraz czy akcjonariusze, którzy podjęli stosowne uchwały reaktywujące organy dawnych spółek, spełnili wszystkie wymogi – czytamy w uzasadnieniu projektu.
W odniesieniu do spółek osobowych kontrolowane będą okoliczności wstąpienia w prawa wspólnika. O złożeniu wniosku do KRS przez takie podmioty sąd rejestrowy zawiadomi prokuratora, któremu doręczy także odpis uchwały stanowiącej podstawę do dokonania wpisu. Prokurator będzie mógł natomiast wstąpić do postępowania rejestrowego.

Interwencja prokuratora

Ocena potrzeby wstąpienia do takiego postępowania pozostawiona została jego autonomicznej decyzji. Jedynie w stosunku do spółek zawiązanych przed 1 września 1939 r., aby wykluczyć możliwość przerejestrowywania ich przez osoby nieuprawnione, udział prokuratora będzie obligatoryjny.
Prokurator otrzyma też uprawnienie do wytoczenia przeciwko spółce wpisanej do rejestru handlowego, co do której złożono wniosek o wpis do KRS, powództwa o uchylenie uchwały wspólników. Będzie on również uprawniony do wytoczenia przeciwko takiej spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.