W pierwszym kwartale 2011 roku rząd przyjął 18 projektów ustaw. W planie legislacyjnym znalazło się natomiast 58 projektów zmian w przepisach. Oznacza to więc, że Rada Ministrów wykonała swój plan jedynie w 31 proc. Do końca tego półrocza rząd planuje przyjąć łącznie 95 projektów ustaw. Wśród niech jest 36 priorytetowych, z czego w pierwszym kwartale miało być przyjętych 20. Tymczasem rządowi udało się przyjąć dziesięć spośród nich. W dodatku – mimo zapewnień ze strony rządu, że projekty oznaczone jako priorytetowe będą procedowane najszybciej – w marcu tylko jeden taki projekt trafił na Radę Ministrów. Była to nowa ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

Przyjęte zmiany

W marcu rząd przyjął także dwa projekty ustaw, których w ogóle nie było w planie legislacyjnym. Jednym z nich jest nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej. Drugi to projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Tą zmianą rząd chce wprowadzić korektę systemu emerytalnego. W celu zmniejszenia przyrostu długu publicznego zaproponowano, by od 1 maja 2011 r. do OFE trafiało 2,3 proc. składki emerytalnej ubezpieczonego, a nie jak obecnie 7,3 proc. Pozostałe 5 proc. zostanie umieszczone w ZUS-ie na specjalnym indywidualnym subkoncie.

W marcu przez rząd przeszła propozycja zmian w ustawie – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. W propozycji przygotowanej przez ministra finansów określono zasady współpracy między organami nadzorczymi w państwach Unii Europejskiej i państwach trzecich a Komisją Nadzoru Finansowego. Chodzi m.in. o sprawniejszą wymianę informacji między tymi instytucjami.

W tym okresie Rada Ministrów zaakceptowała także projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz projekt ustawy o nasiennictwie. Ponadto rząd przyjął projekt ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, który został określony jako priorytetowy. Celem tej zmiany jest stworzenie formalno-prawnych podstaw do wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce i wyłączenie nadawania analogowego do 31 lipca 2013 r.

Prace w Sejmie

Nad częścią rządowych projektów z planu legislacyjnego szybko pracuje Sejm. W lutym Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dziś jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Zmiany zakładają m.in., że kary za jazdę samochodem bez wykupionego ubezpieczenia OC wyniesie 2772 zł.

Parlament szybko pracował nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. Na początku projekt zmian został przyjęty przez rząd. Obecnie nowela tej ustawy czeka już tylko na podpis prezydenta. Jednak w połowie maja Polska musi jeszcze nowelę przedstawić Unii Europejskiej. Wynika to stąd, że może się okazać, że zmiany w ustawie nie w pełni implementują unijne regulacje.

Czego zabrakło

W pierwszym kwartale na posiedzenie rządu miał m.in. trafić projekt nowej ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Prace nad tym aktem prawnym trwają już kilka lat. Mają się w nim znaleźć wszystkie regulacje dotyczące badań technicznych pojazdów czy zasad funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. Zgodnie z planem do końca marca Rada Ministrów miała też przyjąć projekt ustawy o informacji prawnej dla osób fizycznych. Ma on umożliwić osobom niezamożnym dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jedna ze zmian, jakie znalazły się w planie legislacyjnym, już obowiązuje. Chodzi o nowelizację ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o dekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, która zaczęła obowiązywać jeszcze 23 lutego 2011 roku.

Dr Tomasz Zalasiński, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.: Wkrótce zmienią się zasady planowania legislacyjnego

W Sejmie znajduje się już projekt zmian w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Propozycje te zmierzają w dobrym kierunku. Obecnie rząd ma obowiązek przedstawiać co 6 miesięcy program swoich prac legislacyjnych, co jest trudno zrealizować terminowo, gdyż niektóre projekty wymagają więcej czasu. Nowelizacja polega na stworzeniu i podaniu do wiadomości publicznej wykazu projektów ustaw, nad którymi toczą się prace legislacyjne bez wskazywania terminu ich realizacji oraz – obok tej listy – przedstawianie raz na 6 miesięcy wykazu projektów, które mają zostać w tym okresie przyjęte przez rząd. Dzięki tej zmianie planowanie legislacyjne będzie w dwóch fazach. Pierwsza z nich polegałaby na przeprowadzeniu badań – w oparciu o metodologię OSR, analizy postlegislacyjne oraz konsultacje społeczne – problemu regulacyjnego. Faza ta kończyłaby się podjęciem lub odstąpieniem od ingerencji regulacyjnej. W przypadku konieczności zmiany prawa następowałaby druga faza, czyli sporządzenie listy projektów ustaw, które rząd zamierza przyjąć w najbliższych sześciu miesiącach.