Przed październikowymi wyborami Sejm zbierze się jeszcze tylko trzy razy: raz w lipcu i dwa razy w sierpniu. Ostatnie posiedzenie odbędzie się w dniach 30 – 31 sierpnia. Dlatego wiele zmian w ustawach zostanie zastopowanych. Wybory przerwą ciągłość prac nad nimi. Posłowie muszą więc skupić się na najbardziej istotnych zmianach prawa.
Pakiet pilnych ustaw ma podać w tym tygodniu marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. „Dziennik Gazeta Prawna” podpowiada które z nich, są najważniejsze.
Konstytucja
Po pierwszym czytaniu w Sejmie jest prezydencki projekt zmian w konstytucji. Wprowadza on nowy rozdział, który dotyczy członkostwa Polski w UE. Zgodnie z propozycjami do ratyfikacji umowy międzynarodowej w relacjach Polski z UE potrzebne będą w Sejmie dwie trzecie głosów. Taka sama większość będzie wymagana w Senacie.
O potrzebie uchwalenia tego projektu są przekonani trzej byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego: Jerzy Stępień, Andrzej Zoll i Bohdan Zdziennicki. Z tym że do zmiany konstytucji potrzebna jest w Sejmie większość dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zmianę musi też poprzeć Senat bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Egzaminy prawnicze
W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych. Propozycje w nim zawarte zakładają, że osoby z tytułem magistra prawa będą mogły udzielać porad prawnych, sporządzać opinie, pisma procesowe i umowy. Absolwenci prawa zastąpią swoich klientów w sądach rejonowych, ale nie np. w sprawach karnych.
Zmian tych wyczekują przede wszystkim absolwenci prawa. Natomiast na dalsze ociąganie się Sejmu liczą samorządy prawnicze, które obawiają się o jakość usług oferowanych przez osoby bez ukończonej aplikacji.
Sądownictwo powszechne
Sejm uchwalił już projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, który czeka jeszcze na poprawki w Senacie. Niewykluczone, że ponownie trafi on z poprawkami do Sejmu. Nowela reguluje kompetencje menedżerów sądowych oraz zmienia podział kompetencji prezesa i dyrektora sądu. Prezes sądu ma sprawować nadzór nad szeroko rozumianą działalnością orzeczniczą. Natomiast dyrektor sądu zajmie się z kolei sprawami administracyjnymi.
Imprezy masowe
Na trzecie czytanie w Sejmie czeka projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który ma m.in. zagwarantować spokojny przebieg Euro 2012. Zgodnie z nim sąd, orzekając zakaz stadionowy dla pseudokibica, może także zastosować wobec niego dozór elektroniczny. Zmiany mają też dopuścić sprzedaż na stadionach piwa, które zawiera do 3,5 proc. alkoholu.
Informacja publiczna
Sejm niewątpliwie powinien spieszyć się z uchwaleniem ustaw, które wdrażają do polskiego systemu prawnego unijne dyrektywy. Tak jest choćby z projektem nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego prawa możliwość ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Propozycje rządowe ograniczają przy okazji dostęp do analiz sporządzonych na potrzeby prywatyzacji i komercjalizacji oraz opinii w sprawach sądowych lub arbitrażowych z udziałem Polski, Skarbu Państwa lub samorządu.
Towary niebezpieczne
Spośród przepisów, które implementują unijne dyrektywy, istotne są też zmiany dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych. Projekt, nad którym pracuje sejmowa komisja infrastruktury, przede wszystkim w jednym akcie przewiduje zasady przewozu ładunków niebezpiecznych zarówno transportem drogowym, kolejowym, jak i drogami wodnymi.
Do prac w komisjach trafił też projekt nowelizacji ustaw o transporcie kolejowym, który wprowadza do polskiego prawa unijne procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych.
Finanse publiczne
W finansach publicznych powinna nastąpić zmiana dotycząca zadłużenia samorządów. Należy przywrócić regulacje, zgodnie z którymi do długu gminy nie były wliczane np. zobowiązania wynikające z umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki tej zmianie samorządy miałyby większe możliwości inwestycyjne.
Dla podatników ważne jest także szybkie uchwalenie ustawy dotyczącej NIP (czeka na rozpatrzenie przez Senat). Chodzi o to, aby od 2012 r. numer identyfikacji podatkowej był stosowany jedynie przez przedsiębiorców. Natomiast osoby fizyczne powinny posługiwać się tylko numerem PESEL.
Roszczenia pracownicze
Po pierwszym czytaniu w Sejmie jest projekt ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zmiany te mają ułatwić pracownikom dochodzenie roszczeń np. za zaległe pensje, gdy sytuacja pracodawcy jest zła. Zgodnie z projektem wnioski składane do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą szybciej rozpatrywane.
Fundusz rehabilitacji
Kolejną istotną zmianą jest ustawa, która wydłuża okres, przez jaki PFRON zachowuje osobowość prawną. Zmiany, które trafiły już do Senatu, zakładają, że PFRON zachowa osobowość prawną do 2015 r. i do tego czasu będzie decydował o podziale pieniędzy na pomoc dla osób niepełnosprawnych.
Najważniejsza w tej kadencji jest ustawa budżetowa

prof. Piotr Winczorek, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego

Sejm powinien się zająć uchwaleniem budżetu. Po upływie kadencji Sejmu projekt ten musiałby zostać wniesiony od początku. Nie wiadomo, czy przy nowej konfiguracji politycznej to, co opracowano w projekcie, zostałoby przyjęte. Nieuchwalenie budżetu w ciągu 4 miesięcy od jego wniesienia może spowodować podjęcie decyzji o skróceniu kadencji Sejmu przez prezydenta. Skoro już postanowiono się spieszyć, to we wrześniu budżet powinien zostać uchwalony, ponieważ potem Sejm będzie się m.in. konstytuował. Będzie potrzebował trochę czasu na podjęcie działań, tym bardziej że będzie musiał zostać powołany nowy rząd.Powinniśmy jeszcze usprawnić procedurę cywilną i karną

Jerzy Kozdroń, przewodniczący sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

Poza budżetem Sejm powinien uchwalić zmianę ustawy o kodeksie postępowania cywilnego, która ma na celu usprawnienie postępowania sądowego. Trzeba także uchwalić zmianę kodeksu karnego. Chodzi o rządowy projekt, którego celem jest implementacja dyrektywy unijnej związanej z walką z terroryzmem. Polska była zobowiązana do wdrożenia tych przepisów do 9 grudnia 2010 r. Ta nowelizacja powinna być uchwalona do końca kadencji, głównie właśnie z tego powodu, że minął już termin wdrożenia tych przepisów. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwość, według mnie, to wszystko, co ważniejsze, zostało już zrobione.