Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wprowadzi bardzo istotne zmiany. Przewiduje bowiem, że dzienniki urzędowe, takie jak np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski, jak i dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, będą ukazywały się tylko w postaci elektronicznej. Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający będzie prowadził odrębną stronę internetową.

Przypomnijmy, że obecnie wydawane są zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

W postaci elektronicznej nie będą publikowane: Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a także wyodrębnione edycje dzienników urzędowych ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra spraw zagranicznych, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Agencji Wywiadu lub szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne.

Zachowana pozycja

Dzienniki urzędowe będą wydawane z zachowaniem pozycji w danym roku kalendarzowym. Nastąpi zatem likwidacja podziału dziennika urzędowego na numery i strony. W konsekwencji istotne będzie określenie nie tyle dnia wydania, ile dnia ogłoszenia aktu. Będzie nim dzień ogłoszenia aktu na stronie internetowej organu wydającego dziennik urzędowy.

Ogłaszanie aktów prawnych w dziennikach elektronicznych będzie różnić się od procesu wydawania dziennika urzędowego w postaci papierowej. W dotychczasowej praktyce istniała konieczność przygotowania całego numeru dziennika urzędowego, w szczególności zebrania pewnej liczby aktów prawnych – podkreślono w uzasadnieniu zmian. Dzięki wprowadzeniu postaci elektronicznej dzienników urzędowych powstanie możliwość skrócenia czasu potrzebnego do ogłoszenia aktu prawnego. Ma to zapewnić obywatelom łatwiejszy dostęp do aktów prawnych. Ponadto będą one ogłaszane na bieżąco, co pozwoli na faktyczną realizację zasady wyrażonej w art. 3 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z tą zasadą akty normatywne ogłasza się niezwłocznie. Ogłaszanie aktów prawnych pod kolejnymi pozycjami, bez konieczności grupowania w kolejne numery dziennika urzędowego, zlikwiduje również problem wydawania w jednym dniu kilku numerów dziennika urzędowego.

Dlatego rezygnacja z numerów dzienników urzędowych pozwoli na usprawnienie procesu ogłaszania aktów, a tym samym ułatwi obywatelom szybszy dostęp do prawa, nie obniżając jednocześnie jakości stanowionego prawa – stwierdzono w uzasadnieniu nowelizacji.

Do ogłoszenia kierowane będą jedynie akty w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu organu wydającego dziennik urzędowy, bez konieczności dołączania, jak obecnie, oryginału podpisanego przez organ wraz z trzema kopiami.

Nowelizacja przewiduje, że organ wydający dziennik urzędowy przechowuje akty normatywne i inne akty prawne ogłoszone w tym dzienniku w formie dokumentów elektronicznych.

Nadzwyczajne okoliczności

W przypadku braku możliwości ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej z powodu nadzwyczajnych okoliczności, organ wydający dziennik urzędowy ogłosi go w postaci papierowej do czasu ustąpienia tych okoliczności.

We wspomnianym przypadku będą stosowane odpowiednio przepisy dotyczące wydawania dzienników urzędowych w postaci elektronicznej, z tym że podstawą do ogłoszenia może być akt prawny w postaci papierowej, podpisany przez upoważniony do jego wydania organ i opatrzony pieczęcią urzędową tego organu. Ponadto organ wydający dziennik urzędowy ustali warunki wydawania i rozpowszechniania dziennika, tak aby dziennik urzędowy mógł być powszechnie i nieodpłatnie dostępny.

Po ustąpieniu okoliczności uniemożliwiających ogłoszenie aktu prawnego w postaci elektronicznej, organ wydający udostępni dany akt w postaci elektronicznej.

Uchwalone przez Sejm ustawowe zmiany zostały skierowane do Senatu. Najważniejsze przepisy nowelizacji wejdą w życie 1 stycznia 2012 r.

Ważne!

Minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister spraw zagranicznych, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szef Agencji Wywiadu lub szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego wydadzą w postaci papierowej, w razie potrzeby, wyodrębnioną edycję dziennika urzędowego z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne

Podstawa

Art. 1 ustawy z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.