Ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ma na celu redukcję obciążeń finansowych i biurokratycznych. Osobiste oświadczenia zastąpią urzędowe zaświadczenia.
Zaświadczenia będą zastąpione oświadczeniami. Zamiast urzędowego potwierdzenia określonych faktów w drodze zaświadczenia organu administracji urząd odbierze od strony jej własne oświadczenie, a petent uniknie kosztów wydawania zaświadczeń i kolejek w urzędzie. Zmiana dotyczy kilkudziesięciu ustaw i będzie miała znaczący wpływ na kontakty obywateli i przedsiębiorców z urzędami. Zmieniony zostanie art. 220 k.p.a., który obecnie zabrania organowi administracji żądania zaświadczeń na potwierdzenie określonych okoliczności, w przypadku gdy organ je zna, lub może je ustalić bez zaświadczenia. Przepis ten będzie też odnosił się do oświadczeń. Ustawa złagodzi także przepisy dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorców, np. za niewykonanie decyzji wydanych przez organy Inspekcji Handlowej. Innym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być dereglamentacja i deregulacja działalności gospodarczej – ograniczona zostanie uznaniowość urzędów przy wydawaniu decyzji administracyjnych w zakresie udzielania zezwolenia na prowadzenie reglamentowanej działalności gospodarczej. Wejście w życie ustawy powinno odciążyć obie strony relacji obywatel – urzędnik. Wydaje się, że projekt ustawy w takim kształcie świadczy o rosnącym zaufaniu ustawodawcy do obywatela. Powstaje pytanie, czy obywatele i przedsiębiorcy nie będą go nadużywać. Należy pamiętać, że oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.