Czy reklama napojów alkoholowych jest dopuszczalna w pomieszczeniach, w których znajdują się wydzielone stoiska lub punkty sprzedaży alkoholi?
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje wyjątki od zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych. Reklama polega na publicznym rozpowszechnianiu m.in. znaków towarowych, nazw lub symboli graficznych napojów alkoholowych. Promocja to publiczne zachęcanie do nabywania napojów alkoholowych przez m.in. degustacje i rozdawanie rekwizytów. Za promocję i reklamę nie są uważane działania niepubliczne, np. skierowane do określonej, wyselekcjonowanej grupy docelowej. Ponadto za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. Promocja i reklama są również dopuszczalne w pomieszczeniach hurtowni, na wydzielonych stoiskach lub punktach prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Przepisy ustawy mogłyby sugerować, że promocja i reklama nie są dopuszczalne w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych, jeśli nie zajmują się one wyłącznie sprzedażą alkoholu. Zgodnie z definicją ustawową sklepy branżowe mogą prowadzić sprzedaż innych towarów poza alkoholem, pod warunkiem że roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych stanowi nie mniej niż 70 proc. wartości sprzedaży ogółu towarów. Zakaz reklamy i promocji alkoholu nie ma żadnego uzasadnienia w sklepach branżowych, nawet gdy w dopuszczalnych granicach zajmują się one sprzedażą innych towarów niż alkohol. Wydaje się, że wprowadzenie dodatkowego warunku wyłącznej sprzedaży alkoholu w sklepach branżowych jest niedopatrzeniem ustawodawcy, prowadzącym do sprzeczności pomiędzy przepisami ustawy. W tym przypadku wykładnia celowościowa powinna mieć pierwszeństwo przed wykładnią literalną. Zatem w każdym sklepie branżowym są dopuszczalne promocja i reklama alkoholu.