Czytelniczka twierdzi, że przy załatwianiu sprawy w gminie urzędniczka żąda zawsze dostarczenia dużej liczby zaświadczeń, nawet na potwierdzenie oczywistych faktów, o których można znaleźć informację w dowodzie osobistym.

– W dodatku nie chce powiedzieć, na jakiej podstawie występuje z takim żądaniem. Czy takie uprawnienia urzędników ulegną zmianie – pyta pani Agata z województwa lubelskiego.

Tak. Od 1 lipca 2011 r. organ administracji publicznej nie będzie już mógł żądać od obywateli i przedsiębiorców dostarczania zaświadczeń i oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego wówczas, gdy są one organowi znane z urzędu albo są możliwe do ustalenia przez ten organ. Takie ograniczenia na urzędników nałożyły przepisy ustawy z 25 lutego 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która została skierowana do Senatu.

Chodzi tu o ustalenie ich na podstawie posiadanych przez organ ewidencji, rejestrów i innych danych, rejestrów publicznych, które posiadają inne podmioty publiczne, a organ ma do nich dostęp w drodze elektronicznej. Dotyczyć to będzie również faktów i stanu prawnego, które organ może ustalić, wymieniając informacje z innym podmiotem publicznym lub na podstawie dokumentów urzędowych (np. dowodu osobistego lub dowodów osobistych), które obywatel może przedstawić do wglądu.

Gdy po 1 lipca 2011 r. organ administracji publicznej zażąda od strony albo od innego uczestnika postępowania zaświadczenia, albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, to wówczas będzie musiał wskazać przepis, który upoważnia go do urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego.

Podstawa prawna

Art.1 ustawy z 25 lutego 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który wprowadza zmiany do ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [Dz.U. nr 98 z 2000 r, poz. 1071 z późn. zm. (zmiana art. 220 k.p.a.)].