Aby sfinansować duże inwestycje finansowe podmioty, które przystępują do ich realizacji, najczęściej zaciągają równocześnie kredyty w różnych bankach. W takim przypadku jedną hipoteką mogą zabezpieczyć kilka wierzytelności, które im przysługują. Możliwe będzie to tylko wówczas gdy wykażą, że zaciągnięte kredyty i pożyczki służą sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia.

W takim przypadku muszą jednak powołać administratora hipoteki, którym zostanie jeden z wierzycieli albo osoba trzecia. Działać on będzie w imieniu własnym i na rachunek wierzycieli i zawrze umowę o ustanowienie hipoteki oraz będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzycieli hipotecznych we własnym imieniu, ale na ich rachunek, ponieważ ich wierzytelności są objęte zabezpieczeniem. Administrator hipoteki zostaje powołany na podstawie pisemnej umowy, która określa jego uprawnienia. Natomiast umowa zawarta ustnie nie będzie ważna.

Najczęściej banki, które finansują przedsięwzięcie, wyłaniają ze swego grona przedstawiciela w drodze wewnętrznego porozumienia. Załatwia on za nie wszystkie formalności i zawiera na ich rachunek umowę, która ustanawia hipotekę.

Natomiast w umowie o ustanowienie hipoteki należy określić zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności oraz przedsięwzięcia, na które zostaną przeznaczone pieniądze uzyskane z kredytów i pożyczek. Następnie dokonuje się wpisu administratora hipoteki jako wierzyciela hipotecznego do księgi wieczystej. Wierzyciele, których wierzytelności zostały objęte takim zabezpieczeniem, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o dokonanie zmiany wpisu administratora hipoteki. Gdy umowa powołująca administratora hipoteki wygaśnie i nie zostanie powołany nowy administrator, to wówczas każdy z wierzycieli, którego roszczenia są objęte zabezpieczeniem, może domagać się podziału hipoteki. Z takim żądaniem może wystąpić również wówczas gdy nie wszyscy wierzyciele zgadzają się na zmianę administratora hipoteki.

PRZYKŁAD

W jakiej formie powinna być zawarta umowa o powołaniu administratora

Powołanie administratora hipoteki następuje na podstawie umowy zawartej na piśmie. Umowa zawarta na przykład ustnie nie będzie ważna. W umowie określa się m.in. uprawnienia administratora, który zawiera umowę o ustanowienie hipoteki oraz wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, ale na rachunek wierzycieli, których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem. Hipoteka zabezpiecza również mieszczące się w sumie hipoteki roszczenia o odsetki, a nawet przyznane koszty postępowania i inne roszczenia o świadczenia uboczne.

Podstawa prawna

Artr.1 pkt 9 i 10 ustawy z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 1075 r.).