Wprowadzenie definicji sprzedaży wysyłkowej leków sprawi, że nie będzie już można obchodzić prawa przy internetowym handlu lekami na receptę.
Skończy się praktyka polegająca na handlu przez internet lekami, które wydawane są na receptę. Wynika to z nowelizacji ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, która zmienia także przepisy prawa farmaceutycznego.

Definicja e-handlu

Przyjęta przez Senat nowela wprowadza definicję sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych. Za taką sprzedaż zostanie uznana umowa zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość. Zgodnie z nowelą definicja ta obejmie także wypełnienie drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia, wysłanie listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamę prasową z wydrukowanym formularzem zamówienia. Tym samym nowa definicja obejmie nie tylko sam handel przez internet, ale i realizację takich zamówień przez telefon czy na podstawie wydrukowanych formularzy zamówień wysyłanych pocztą.
Takie ujęcie wysyłkowej sprzedaży leków ma uniemożliwić obchodzenie prawa przez internetowe apteki. Obecnie w ustawie – Prawo farmaceutyczne nie ma definicji wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Art. 63 tej ustawy zabrania sprzedaży wysyłkowej leków, które wydawane są na receptę. Jednak z uwagi na brak definicji wysyłkowej sprzedaży leków przedsiębiorcy z powodzeniem obchodzą prawo. Sprzedaż leków na receptę przez internet nazywają sprzedażą pełnomocnikowi klienta, którym jest np. kurier. Rzekomego pełnomocnictwa na dostarczenie leku klient udziela właśnie na stronie internetowej apteki. Zdefiniowanie, czym jest wysyłkowa sprzedaż, uniemożliwi internetowym aptekom takie tłumaczenia. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, które jest autorem tych propozycji, jest to konieczna zmiana, gdyż obecna praktyka handlu lekami na receptę w internecie jest niebezpieczna dla pacjentów.

Zakupy w internecie

Zgodnie z prawem przez internet można sprzedawać takie lekki, na które nie jest wymagana recepta. Zasady sprzedaży nawet takich leków nie są jednak dowolne. To, w jaki sposób może odbywać się taki handel, określa rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Rozporządzenie określa m.in. zasady transportu takich produktów medycznych. Przewóz leku musi się odbywać w taki sposób, aby produkt był zabezpieczony przed uszkodzeniem czy zanieczyszczeniami. Leki powinny być przewożone także w warunkach umożliwiających kontrolę temperatury w trakcie transportu.
Rozporządzenie wymaga, by w e-aptece było nawet pomieszczenie specjalnie wydzielone do przygotowywania przesyłek. W takim miejscu musi być stół, na którym przygotowuje się przesyłki, szafa do przechowywania opakowań na produkty oraz podest do składowania przygotowanych do wysyłki paczek.
PRZYKŁAD
Co musi zawierać formularz zamówienia w internetowej aptece
W przypadku kupna w internecie leku, który jest wydawany bez recepty, formularz zamówienia musi zawierać dane identyfikujące aptekę. Musi być więc podana jej nazwa, adres oraz numer telefonu. Oprócz tego na zamówieniu muszą widnieć również dane osoby, która dokonuje zakupu. Oprócz tego muszą być podane także dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego – jego nazwa, dawka, wielkość opakowania, postać oraz ilość. Na takim formularzu musi być też numer zamówienia, data jego złożenia oraz imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie.
Podstawa prawna
Ustawa z 4 lutego 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. nr 60, poz. 373).