Przedsiębiorca prowadzący wysyłkową sprzedaż leków w internecie musi zapewnić klientom możliwość skontaktowania się telefonicznie z e-apteką, by mogli dowiedzieć się o jakości i bezpieczeństwie stosowania produktu.
Prawo dopuszcza wysyłkową sprzedaż przez apteki leków, które nie są wydawane na receptę. Przedsiębiorca zainteresowany taką formą handlu medykamentami musi zgłosić swój zamiar do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Musi to uczynić nie później niż na 14 dni przed planowanym uruchomieniem sprzedaży wysyłkowej. Jeżeli zamierza otworzyć internetową aptekę i zamówienia przyjmować za pomocą specjalnego formularza, to w zgłoszeniu musi podać adres strony internetowej oraz domeny, w której ta strona jest zarejestrowana.

Wymagania lokalowe

Przepisy wymagają, by na głównej stronie takiej e-apteki był zamieszczony odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Dokument ten zamieszcza się w formacie pdf.
Apteka, która sprzedaje leki nie tylko w tradycyjny sposób, ale także przez internet, musi mieć odpowiednie warunki lokalowe. Musi posiadać wydzielone miejsce, w którym odbywa się przygotowanie produktów do wysyłki. Nie może być to miejsce, w którym pacjenci normalnie dokonują zakupów, czyli część ekspedycyjna. Może być to jednak pomieszczenie magazynowe lub komora przyjęć (pomieszczenie przeznaczone dla dostaw towaru).
Pomieszczenie, w którym są przygotowywane produkty do wysyłki, musi być wyposażone w stół do przygotowywania przesyłek, szafę lub regał do przechowywania zewnętrznych materiałów opakowaniowych. Musi też być podest lub regał do składowania przygotowanych paczek.
W przypadku prowadzenia internetowej apteki zamówienia mogą być składane drogą mailową, jak i za pośrednictwem formularza na stronie internetowej. Formularz zamówienia musi zawierać nazwę apteki, jej adres i numer telefonu. Musi być też pole, w którym klient podaje swoje dane (np. imię, nazwisko, adres, telefon). Formularz ma umożliwiać podanie nazwy zamawianego produktu, jego dawkę, wielkość opakowania, postać oraz ilość. Musi się w nim znaleźć także numer zamówienia, data, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie.

Także telefonicznie

Jeżeli apteka w inny sposób prowadzi wysyłkową sprzedaż leków niż przez internet, to zamówienia mogą być składane telefonicznie lub faksem.
Przedsiębiorca prowadzący np. internetową sprzedaż leków musi informować na stronie o cenach produktów, sposobach zapłaty, kosztach przesyłki czy kosztach połączeń telefonicznych z e-apteką. Konieczna jest informacja o możliwości odstąpienia przez klienta od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego.
Prowadząc wysyłkową sprzedaż leków, należy zapewnić klientom możliwość kontaktu telefonicznego w godzinach pracy apteki w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania sprzedawanego produktu leczniczego. Dodatkowo pacjent powinien mieć możliwość skontaktowania się z apteką dwie godziny po ustalonych godzinach dostaw.Transport leków

Produkty sprzedawane np. przez internet muszą być odpowiednio opakowane. Konieczne jest opatrzenie opakowania etykietą z pieczątką apteki, numerem zamówienia, danymi odbiorcy numerem telefonu kontaktowego, pod którym nabywca może dowiedzieć się o zasadach bezpieczeństwa stosowania leku.
W trakcie transportu medykamenty muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Konieczne jest uchronienie ich przed mikroorganizmami i szkodnikami. Należy zapewnić też takie warunki transportu, w których nie dojdzie do pomieszania leków, a osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do przewożonych produktów. Konieczna jest możliwość kontroli temperatury w trakcie transportu.
Czym jest wysyłkowa sprzedaż leków
Zgodnie z prawem farmaceutycznym sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych jest umowa sprzedaży leków zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron. Umowa ta zawierana jest przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, jakimi są np. drukowany lub elektroniczny formularz zamówienia, reklama prasowa z wydrukowanym formularzem zamówienia. Taką formą wysyłkowej sprzedaży jest także zamawianie produktu np. telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej czy innych sposobów komunikacji elektronicznej.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarz (Dz.U. nr 60, poz. 374).