Projekt został przygotowany przez Senat m.in. w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wydanym w listopadzie 2009 r. Trybunał odnosił się wtedy do kwestii określania w drodze rozporządzenia szczegółowego trybu działania oraz postępowania przed KRS. Według TK za niekonstytucyjne należy uznać przekazanie do uregulowania w akcie o niższej randze niż ustawa kwestii szczegółowych związanych z postępowaniem przed KRS, kiedy ustawa określa je w sposób niekompletny.

Jak wskazali autorzy projektu, uzupełnienie dotychczasowej ustawy o KRS z 2001 r. o niezbędne przepisy doprowadziłoby do dwukrotnego zwiększenia objętości ustawy oraz modyfikacji przepisów już w dotychczasowej ustawie zamieszczonych. "Dlatego należało wystąpić z projektem nowej ustawy o KRS" - wskazano w uzasadnieniu.

Proponowane przepisy zawierają m.in. ustawowe uregulowane zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących poszczególnym członkom KRS z tytułu pracy w Radzie. Ponadto planuje się rezygnację z dotychczasowego rozwiązania umożliwiającego ministrowi sprawiedliwości, prezesowi SN i prezesowi NSA delegowanie swojego zastępcy na posiedzenia Rady, gdy nie mogą brać udziału w jej pracach osobiście. Obecnie przedstawiciele tych osób mogą na posiedzeniach wyrażać stanowisko w każdej sprawie, jednak bez prawa głosu.

Projekt o KRS jest był jednym z kilku, którymi zajmowała się sejmowa podkomisja kierowana przez posła PO Jerzego Kozdronia. Innym z projektów procedowanych w tej podkomisji, który został we wtorek zarekomendowany przez komisję sprawiedliwości i praw człowieka jest nowelizacja Prawa o ustroju sądów wojskowych.

Projekt ten przewiduje m.in. uregulowanie postępowania dyscyplinarnego sędziów wojskowych na zasadach zbliżonych do obowiązujących w u.s.p., wprowadzenie przepisów regulujących status sędziów sądów wojskowych w przypadku likwidacji sądu wojskowego oraz uregulowanie kwestii zatrudniania asystentów sędziów, urzędników i pracowników w sądownictwie wojskowym.

W podkomisji nadal łącznie rozpatrywane są natomiast obszerne projekty nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. Chodzi m.in. o proponowane przez ministerstwo zmiany systemu oceniania sędziów i prokuratorów, zarządzania sądami oraz ich struktury. Ponadto procedowane projekty dotyczą doprecyzowania przepisów dotyczących ławników sądowych, w tym zasad ich zgłaszania i odwoływania oraz statusu prawnego asystentów sędziów i podwyżki ich wynagrodzeń. Część tych zmian budzi duże kontrowersje w środowisku sędziowskim.

W końcu lutego Kozdroń mówił PAP, że podkomisja powinna zakończyć prace nad zmianami w u.s.p. w kwietniu.