Od początku roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca przedsiębiorców uczestniczących w zmowie cenowej do skorzystania z programu łagodzenia kar. Co kryje się za tą procedurą i kto może z niej skorzystać?

Nawet 10 proc. przychodu

Cena jest istotnym elementem każdej umowy. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy poświęcają dużo uwagi na działania, które zapewnią im konkurencyjność cenową na danym rynku. Zdarza się jednak, że w działania te wpisują się uzgodnienia między konkurentami dotyczące cen. Warto pamiętać, że tego rodzaju porozumienia często są traktowane przez UOKiK jako tzw. zmowy cenowe zakazane przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponieważ zaś zmowy cenowe są jednym z najpoważniejszych naruszeń konkurencji, to i kary nakładane na przedsiębiorców uczestniczących w tego rodzaju porozumieniach są bardzo wysokie (sięgają 10 proc. przychodu przedsiębiorcy z poprzedniego roku).

Wysokość kar sama w sobie zniechęca do stosowania zmów cenowych. Co jednak zrobić, gdy do takiej zmowy już doszło? W takim wypadku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów proponuje współpracę przedsiębiorcom uczestniczącym w zmowie: ci z nich, którzy dostarczą informacje na jej temat, zostaną łagodniej potraktowani przez UOKiK.

Aby móc skorzystać z tej procedury, należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub o jej obniżenie.

Zwolnienie z kary

Zgodnie z przepisami osoba, która jako pierwsza wystąpi z takim wnioskiem, może liczyć nawet na całkowite zwolnienie z kary (przy założeniu, że zostaną spełnione wymogi ustawowe, takie jak np. pełna współpraca z organem w toku postępowania). Im bardziej szczegółowy i rzetelny jest wniosek oraz im wyższa jest jakość przedstawionych w nim dowodów, tym lepiej dla przedsiębiorcy. Do wniosku załączyć należy oświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa w zakazanym porozumieniu, a także oświadczenie, że przedsiębiorca nie był inicjatorem porozumienia i nie nakłaniał innych przedsiębiorców do uczestniczenia w nim.

Biorąc pod uwagę wysokość nakładanych kar przedsiębiorcy, którym niefortunnie zdarzyło się wejść w zmowę cenową, powinni rozważyć skorzystanie z możliwości złożenia opisanego wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż może to dać spore oszczędności. Warto też zrobić to bez zbędnej zwłoki, bowiem obowiązuje tutaj zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie.