TEZA: Brak obowiązkowych elementów planu zagospodarowania przestrzennego przesądza o jego nieważności
STAN FAKTYCZNY
Rada Gminy Dominowo podjęła uchwałę nr XXXIII/198/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV. Uchwała została podjęta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy można uznać za uzgodniony projekt planu miejscowego w przypadku, w którym organy nie określają warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić. W wyniku prowadzonego postępowania nadzorczego stwierdzono, że w odpowiedzi na wniosek wójta gminy dotyczący uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wielkopolski wojewódzki konserwator zabytków przedstawił warunki, na podstawie których uzgodnienie projektu planu będzie możliwe, zamieszczając na końcu swojego pisma wzmiankę o konieczności ponownego przedłożenia do uzgodnienia skorygowanego projektu miejscowego planu. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, wójt, niezgodnie z powyższym, nie przekazał projektu planu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, co w konsekwencji stanowi naruszenie trybu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. W ocenie wojewody przyjęty przez radę gminy plan zagospodarowania częściowo nie zawiera tego typu rozwiązań.
Rozstrzygnięcie wojewody wielkopolskiego z 19 stycznia 2011 r. KN.I-2.0911- 15/11