Jakie są doświadczenia Katowic w zakresie realizowania inwestycji w formule PPP? W jaki sposób inwestycje realizowane w formule PPP mogą przyczynić się do obniżki długu ciążącego na samorządzie? Dlaczego należy prześledzić skutki przedsięwzięcia PPP w okresie 5 – 7 lat?
Gdy tylko ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym weszła w życie, od razu rozpoczęliśmy w Katowicach prace nad projektami, które mogłyby zostać zrealizowane w formule tego rodzaju partnerstwa. Najpierw rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji projektu Aquaparku. Polegały one na przeprowadzeniu badań rynku i analiz, których wymagała ówczesna ustawa. Następnie przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia formalnej procedury wyboru partnera prywatnego. Nowelizacja ustawy o PPP z 2009 r. pozwoliła nam na wszczęcie postępowań o wybór partnerów czy też koncesjonariuszy. W chwili obecnej kończymy rozpoczętą jeszcze w 2009 r. procedurę wyboru partnera prywatnego dla realizacji wspomnianego wcześniej parku wodnego. Niedawno zamieściliśmy ogłoszenie o wyborze koncesjonariusza dla zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Trwają również prace nad opublikowaniem ogłoszenia o wybór koncesjonariusza dla realizacji projektu parkingów podziemnych w dwóch lokalizacjach w centrum Katowic.
Zahamowanie wzrostu zadłużenia samorządów jest obecnie kwestią bardzo palącą. Jednym z rozwiązań mogącym zapewnić miastom dalszy rozwój i ustrzec je przed zahamowaniem procesów inwestycyjnych może być stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego dla realizacji inwestycji samorządowych. Należy jednak projektować współpracę z partnerami prywatnymi w takiej formie, która nie spowoduje wzrostu długu publicznego. Niestety, tylko niektóre umowy PPP mogą nie stanowić obciążenia finansowego dla samorządów. Podział obciążeń finansowych wynikających z realizacji projektu PPP to pochodna m.in. podziału ryzyk wiążących się z prowadzonym przedsięwzięciem pomiędzy stronę publiczną a partnerem prywatnym. Aby umowa PPP i zobowiązania strony publicznej z niej wynikające nie stanowiły dla samorządu obciążenia finansowego i nie pogłębiały długu publicznego, konieczne jest przeniesienie znaczącej części ryzyka na partnera prywatnego. Jest to niezmiernie istotna kwestia, ponieważ zgodnie z decyzją Eurostatu właśnie podział ryzyk jest jednym z czynników przesądzających o zaliczeniu zobowiązań publicznych do wskaźnika zadłużenia.