Kupujący nowe auto może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
W przypadku gdy nowo sprzedany pojazd obarczony jest wadą, sprzedający ma kilka możliwości. Może on skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi sprzedawcy za zbyty pojazd, udzielonej gwarancji lub żądać odszkodowania za niewłaściwie wykonaną umowę sprzedaży (art. 471 kodeksu cywilnego). W praktyce to trzecie rozwiązanie znajdzie zastosowanie tylko wyjątkowo. Łatwiej bowiem nabywcy nowego pojazdu jest wykorzystać przysługujące mu uprawnienie dotyczące rękojmi lub gwarancji.
Powszechnie przyjmuje się, że rękojmia za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 k.c.) zapewnia minimum ochrony interesów kupującego. Natomiast dodatkową formę zabezpieczenia interesów kupującego stanowi gwarancja jakości (art. 577 k.c.). Z przepisów prawa cywilnego wynika, że podstawową funkcją gwarancji jest zapewnienie uprawnionemu z gwarancji niewadliwego korzystania z rzeczy sprzedanej przez określony czas. W praktyce oznacza to, że gwarant na podstawie udzielonej gwarancji bierze na siebie tylko część ryzyka wadliwości rzeczy – ściśle określoną w dokumencie gwarancji. Ma on przy tym obowiązek naprawienia rzeczy, o ile taka naprawa jest możliwa.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Rękojmii za wady

Wymiany rzeczy

Gwarancji jakości

Wyboru poszkodowanego

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak reklamować wady w autach.