Kodeks wyborczy przewiduje, że wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy. Jednak organ zarządzający wybory może postanowić, że głosowanie w wyborach przeprowadzone zostanie w ciągu dwóch dni.

– Jakie będą w takim przypadku obowiązki obwodowej komisji wyborczej – pyta pani Magdalena z województwa świętokrzyskiego.

W ciągu dwóch dni

Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni, obwodowa komisja wyborcza po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu zapieczętuje otwór urny, a także ustali protokolarnie liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców i liczbę kart wydanych – na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

Po wykonaniu tych czynności obwodowa komisja wyborcza umieści w opieczętowanych pakietach odrębnie karty niewykorzystane i spis wyborców, które wraz z urną pozostają w lokalu komisji.

Po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu i wykonaniu wspomnianych czynności, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zamknie lokal komisji i opieczętuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Wójt zapewni ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

Protokolarne stwierdzenie

Przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu obwodowa komisja wyborcza stwierdzi protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu komisji, na urnie, a także na pakietach z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu, w tym również zasady udzielania przez policję pomocy wójtom w celu prawidłowej ochrony tych lokali.

Kodeks wyborczy oczekuje na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

PODSTAWA

Art. 4 i 43 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.