Sejm uchwalił Kodeks wyborczy.

– Jak w nowych przepisach uregulowano kwestię wpisywania do rejestru wyborców osób bez zameldowania na pobyt stały – pyta pani Anna z województwa podkarpackiego.

Kodeks wyborczy przewiduje, że wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się: kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Polski.

Wspomniany przepis będzie stosowany odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wymienionych osób wydaje wójt w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzja o odmowie wpisania do rejestru wyborców, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręczona zostanie wnioskodawcy.

Wójt przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.

Kodeks wyborczy przewiduje, że od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

Sąd rozpozna skargę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz wójtowi.

Kodeks wyborczy oczekuje na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Nowa ustawa wejdzie w życie w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy.

PODSTAWA

Art. 19 – 20 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.