TEZA: Uchwala określająca zasady sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
STAN FAKTYCZNY
Rada Gminy Milejczyce podjęła uchwałę Nr XXIV/127/10 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W par. 6 radni określili, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Reklama
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, iż rada gminy podjęła uchwałę z istotnym naruszeniem art. 88 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 z późn. zm.).
Zdaniem wojewody na generalny charakter przepisów niniejszej uchwały wpływa fakt, iż zawiera ona przepisy określające liczbę punktów sprzedaży alkoholu na terenie całej gminy. Dodatkowo nie są one skierowane jedynie do organu wykonawczego gminy, a tym samym nie mogą być uznane za regulacje mające cechy przypisane aktom kierownictwa wewnętrznego, obowiązującym wyłącznie w danym układzie administracji publicznej. Dodatkowo, jak podkreślił organ nadzoru art. 12 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 70 poz. 473 z późn. zm.), zawiera w sobie pięć podstawowych, szczegółowych upoważnień ustawowych do podejmowania przez radę gminy tzw. wykonawczych względem ustawy, uchwał mających walor aktów prawa miejscowego. W kontekście tego w ocenie wojewody zasadny jest podkreślenie, iż dla kwalifikacji danego aktu jako aktu prawa miejscowego znaczenie decydujące ma charakter norm prawnych i kształtowanie przez te normy sytuacji prawnej adresatów. W przypadku bowiem uznania, że uchwała ta zawiera przynajmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym byłaby ona aktem prawa miejscowego podlegającym publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 lipca 2006r., sygn. akt I OSK/669/06). Z uwagi na to, iż kwestionowana uchwała ma niewątpliwie cechy pozwalające na zaliczenie jej do aktów prawa miejscowego oraz wydana została na podstawie generalnego upoważnienia, zawartego w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy przyjąć, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 8 grudnia 2010 r., NK.II.AR.0911- 193/2010