Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany.
Czytelnik kieruje firmą, która często ubiega się o uzyskanie zamówień publicznych.
– W jakich przypadkach można złożyć odwołanie – pyta pan Maciej z Warszawy.
Jak wynika z wytycznych udostępnionych przez Urząd Zamówień Publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. O ile jednak w przypadku zamówień przekraczających wartością tzw. progi unijne prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej nie jest ograniczone żadnymi dodatkowymi przesłankami, o tyle w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne odwołanie przysługuje jedynie wobec czynności wyraźnie wymienionych w ustawie.
Należy jednak podkreślić, że wybór jednego z trybów nieprzetargowych, w których nie przewiduje się publikacji ogłoszenia, tj. trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę, stanowi czynność, wobec której odwołanie przysługuje zawsze, niezależnie od tego, czy zamówienie przekracza wartością progi unijne, czy też nie.
Ze względu na to, że ustawa przewiduje w przypadku wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej reki możliwość publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, terminy na wniesienie odwołania na wybór trybu liczone są bądź od dnia publikacji takiego ogłoszenia, bądź dnia publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Podstawa prawna
Art. 146, 180 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).
Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę (www.uzp.gov.pl).