Sąd nie rozpozna skargi kasacyjnej dotyczącej odmowy dofinansowania projektu, do której dołączono tylko niepoświadczone dokumenty urzędowe powielone na kserokopiarce.
Naczelny Sąd Administracyjny pozostawił bez rozpatrzenia skargę kasacyjną, która dotyczyła procedury konkursowej na dofinansowane z funduszy unijnych. Sąd podkreślił, że przepisy dotyczące zasad prowadzenia polityki rozwoju zawierają szczególny tryb wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wniesienie skargi po terminie 14 dni, skargi niekompletnej lub bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia. Wniesienie niekompletnej skargi kasacyjnej wywołuje ten sam skutek.
Jak wyjaśniła w pisemnym uzasadnieniu postanowienia sędzia NSA Hanna Kamińska, skarga niekompletna oznacza braki w zakresie kompletności dokumentacji, o której mowa w art. 30c ust. 2 zd. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W praktyce kompletność skargi odnosi się do kompletności dokumentacji, która została pierwotnie złożona przez wnioskodawcę jako załączniki wymagane w ramach konkursu o dofinansowanie.
Skarga kasacyjna przewidziana w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju powinna być kompletna. Oznacza to, że powinna być wniesiona wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz stosownych informacji.
Musi też spełniać wymogi przewidziane w procedurze sądowo-administracyjnej, czyli być poprawnie skonstruowana i nie może zawierać braków formalnych jako pismo procesowe.
Jednak w ocenie NSA skutki prawne złożenia skargi kasacyjnej niekompletnej od skutków złożenia skargi kasacyjnej zawierającej usuwalne braki formalne są zupełnie inne. W przypadku wniesienia skargi kasacyjnej obarczonej usuwalnymi brakami formalnymi przewodniczący powinien wezwać stronę wnoszącą skargę kasacyjną do ich uzupełnienia w trybie art. 49 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Odmiennie natomiast uregulowane są skutki złożenia skargi kasacyjnej niekompletnej (to jest niezawierającej dokumentacji określonej w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). W takim przypadku ustawodawca wyraźnie określił skutek w postaci pozostawienia skargi kasacyjnej bez rozpatrzenia, bez możliwości uzupełnienia tych braków.
Skarżąca do wniesionej skargi kasacyjnej dołączyła jedynie kserokopie dokumentów wymienionych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Powielone na kserokopiarce dokumenty nie zostały w jakikolwiek sposób poświadczone i tym samym nie mają one przymiotu oryginalnego dokumentu.
Postanowienie jest prawomocne. Sygn. akt II GSK 1528/10.