Obowiązujące od początku roku zmiany w stawkach VAT spowodowały wątpliwości jak powinien postąpić zamawiający w przypadku gdy umowa zawarta o wykonanie zamówienia publicznego nie przewidywała możliwości jej zmiany w sytuacji zmiany stawki VAT.
Wskazane wątpliwości związane są z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), który stanowi, że zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił jej warunki.
Celem normy wyrażonej w art. 144 ust. 1 ustawy PZP jest zagwarantowanie stabilności umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego w całym okresie jej obowiązywania.