Pobieranie opłat za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji klienta czy nakładanie kary za opóźnienie w spłacie karty kredytowej – to tylko niektóre niedozwolone postanowienia umowne, jakie banki zamieszczają w swoich regulaminach. Klient, który będzie chciał wyegzekwować od banku swoje prawa, nie jest jednak osamotniony. W sporze z instytucją finansową pomoże mu bowiem arbiter bankowy.

Przy Związku Banków Polskich działa Bankowy Arbitraż Konsumencki. Do jego zadań należy właśnie rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami – klientami banków a bankami w zakresie czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumentów. Wniosek do arbitra bankowego może złożyć tylko konsument, czyli osoba fizyczna zawierająca z bankiem umowę w ce- lu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Arbiter bankowy rozpatruje przypadki, w których została wyczerpana przez klienta możliwość załatwienia sprawy bezpośrednio z bankiem. Tak więc zanim złożymy wniosek do arbitra bankowego, musimy najpierw złożyć reklamację w banku. Dopiero gdy bank nie zgodzi się z naszymi racjami, będziemy mogli skierować sprawę do arbitrażu.

Należy także pamiętać, że arbiter bankowy nie zajmuje się sprawami, w których zostało wszczęte postępowanie sądowe. Ponadto wniosek konsumenta nie może dotyczyć spraw związanych ze świadczeniami Skarbu Państwa (np. książeczek mieszkaniowych i kredytów z dopłatami ze środków budżetowych).

We wniosku do arbitra należy dokładnie wyjaśnić, na czym polega niezgodne z prawem działanie banku. Arbiter bowiem zwróci wniosek, gdy jego treść jest niezrozumiała i mimo wcześniejszych wezwań nie została poprawiona lub uzupełniona. Ze zwrotem wniosku musimy się liczyć także w sytuacji, gdy rozpoznanie sprawy wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego z udziałem świadków i biegłych, a arbiter uzna, że jest to możliwe tylko w postępowaniu sądowym.

Wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać 8 tys. zł, przy czym do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, a w przypadku dochodzenia kilku roszczeń sumuje się ich wartość. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej. Należy do niego dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenia klienta, że nie uzyskał z banku odpowiedzi na swoją skargę w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Wraz z wniesieniem wniosku klient powinien uiścić opłatę na rachunek arbitra bankowego w wysokości 20 zł, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 zł lub w wysokości 50 zł, gdy wartość przedmiotu przekracza 50 zł. Klient niezadowolony z rozstrzygnięcia sprawy przez arbitra bankowego może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Natomiast dla banku orzeczenia arbitra bankowego są ostateczne.

Ważne!

Przed złożeniem wniosku do arbitra bankowego należy wnieść reklamację do banku

Podstawa prawna

Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego będący załącznikiem do uchwały nr 15 XVII Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z 26 kwietnia 2006 r.