Sąd będzie miał pięć dni, aby zatwierdzić postanowienie prokuratora o założeniu podsłuchu w wypadkach niecierpiących zwłoki. Jeśli nie wyrazi zgody, zapisane rozmowy muszą być zniszczone.
Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Na skierowanie do sądu wniosku o wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej prokurator będzie miał nie więcej niż dwa miesiące od jej zakończenia.
Według nowelizacji wprowadzona ma zostać tzw. zgoda następcza. Będzie ona miała zastosowanie, gdy kontrola wiązałaby się z uzyskaniem dowodu popełnienia przez kontrolowanego przestępstwa, ale innego niż wskazany w zarządzeniu o jej przeprowadzeniu. W takim wypadku prokurator będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na jego wykorzystanie. Będzie mógł tego dokonać w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od jej zakończenia. Nowy przepis będzie stosowany także wówczas, gdy dane przestępstwo zostanie popełnione przez inną osobę niż zakładano. Postanowienie w przedmiocie wniosku sąd będzie wydawał w ciągu 14 dni.
Prokurator generalny będzie musiał przedstawiać Sejmowi i Senatowi roczną informację o łącznej liczbie osób, którym został założony podsłuch. Dane te będą miały charakter jawny.
Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator będzie miał obowiązek złożyć wniosek o zniszczenie utrwalonych zapisów, jeżeli nie będą one stanowić dowodu lub pozostaną bez znaczenia dla postępowania karnego.