W jaki sposób przedsiębiorca powinien skonstruować ofertę, tak by należycie zabezpieczyć swoje interesy?
Ofertą jest oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Druga strona może przyjąć ofertę, składając oświadczenie woli. Konsekwencją przyjęcia oferty jest zawarcie przez strony umowy. Oferta powinna zawierać wszystkie istotne postanowienia przyszłej umowy. Jednak aby zapobiegać ewentualnym niejasnościom, oferta powinna zawierać także inne postanowienia, które co prawda nie są wymagane dla zawarcia umowy, jednak mają istotne znaczenie dla przyszłego stosunku prawnego. Przedsiębiorca powinien zawrzeć w ofercie nie tylko istotne postanowienia umowy, lecz także wszystkie dodatkowe elementy, które sam uważa za ważne.
Po wysłaniu oferty do drugiej strony przedsiębiorca jest związany jej treścią, tzn. staje się stroną umowy, jeżeli kontrahent ofertę przyjmie. Z tego względu oferta powinna być sporządzona dokładnie i precyzyjnie. Powinna zawierać wszystkie postanowienia, które według przedsiębiorcy mają kształtować przyszły stosunek prawny. Im dokładniejsza jest oferta, tym mniej wątpliwości.
Dla uniknięcia nieporozumień związanych z ustalaniem momentu zakończenia związania ofertą lub konieczności odwoływania oferty przedsiębiorca może określić czas związania ofertą. Jest to okres, po którego upływie złożona oferta już nie wiąże. Jeżeli potencjalny kontrahent nie przyjmie oferty w wyznaczonym czasie, wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy.
Ponadto przedsiębiorca może zastrzec w treści oferty, że może ona zostać przyjęta jedynie w określonej formie. Korzystnym rozwiązaniem jest zastrzeżenie, by oświadczenie woli o przyjęciu oferty było złożone w formie pisemnej. Oferent ma wówczas dokument potwierdzający przyjęcie oferty, a zatem dowód na to, że doszło do zawarcia umowy. Dowód taki może być pomocny w razie późniejszego sporu.
Najistotniejsze jest jednak staranne przygotowanie treści oferty. Niejasności w treści oferty mogą być bowiem przyczyną wątpliwości i konfliktów.