W celu rozreklamowania przedsiębiorca chciałby rozsyłać informacje o swoich usługach drogą elektroniczną. Takie działanie nie zawsze jednak będzie traktowane jako rozsyłanie niechcianych informacji.
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wysyłanie niezamówionych informacji handlowych na adres e-mailowy określonej osoby jest co do zasady niedopuszczalne. Za takie działania wprowadzona została odpowiedzialność karna w postaci obowiązku uiszczenia kary grzywny.
Takie uregulowanie spowodowało powstanie wśród przedsiębiorców powszechnego przekonania, że zakazane jest przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich materiałów promocyjnych czy handlowych, jeżeli nie została wcześniej na to uzyskana zgoda odbiorcy. Prawnicy wskazują jednak, że takie surowe traktowanie wskazanych przepisów nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością.

Dopuszczalna wysyłka

Wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej wiadomości reklamowych bez uzyskania wcześniejszej zgody potencjalnych adresatów stanowi w większości przypadków przesyłanie niezamówionych informacji handlowych, które jest zakazane przez obowiązujące prawo.
Istnieją jednak sytuacje, gdy poczta elektroniczna jest wykorzystywana do promocji usług świadczonych przez klasycznych przedsiębiorców. Chodzi o tę grupę, która prowadzi wyłącznie działalność naziemną, a więc nie w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy nieoferujący produktów w formie elektronicznej nie będą zatem ponosić odpowiedzialności za tego typu działalność promocyjną.
Nie oznacza to jednak, że są oni zupełnie zwolnieni z jakiegokolwiek ryzyka. Przedsiębiorcy wysyłający informacje handlowe bez zgody odbiorcy mogą być bowiem pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej na podstawie przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych. Chodzi o ochronę prawa do spokoju oraz bycia nienagabywanym.

Ochrona odbiorcy

Ustalenie, czy ustawowe zakazy zostały naruszone w przypadku przesyłania przez określonego przedsiębiorcę niezamówionych informacji handlowych, wymaga określenia kręgu osób, jakie na ich podstawie mają być objęte ochroną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie regulacje odnoszą się do wszystkich osób fizycznych oraz prawnych. Co do zasady nie powinno się zatem kierować niechcianych wiadomości e-mailowych zarówno do konsumentów, jak i poszczególnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Prawnicy podkreślają, że wysyłanie informacji promocyjnych i reklamowych bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody ewentualnych odbiorców jest zabronione także w przypadku pozostawania kontrahentów w stałych stosunkach gospodarczych.Usługi elektroniczne

Rozważając odpowiedzialność przedsiębiorców za przesyłanie niezamawianej informacji handlowej, należy ponadto ustalić adresata omawianej regulacji. Została on umieszczona w ramach przepisów dotyczących obowiązków osób świadczących usługi drogą elektroniczną. Wskazuje się zatem, że takiej formy reklamowania swojej działalności nie mogą wykorzystywać usługodawcy działający za pośrednictwem internetu. Jeżeli zatem przedsiębiorca będący nadawcą niezamówionej informacji nie promuje usług świadczonych drogą elektroniczną, to omawiane regulacje nie będą mogły być do niego zastosowane.
PRZYKŁAD
Wiadomość e-mailowa mająca na celu reklamę stanowi informację handlową
Wskazanie zakresu stosowania zakazu wysyłania przez internet materiałów promocyjnych bez zgody odbiorcy wymaga przeanalizowania pojęcia informacji handlowej. Zgodnie z definicją ustawową należy do niej zaliczyć każdą wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, która ma na celu reklamę oferowanej usługi czy produktu. Takie informacje mają budować pozytywną opinię o nadawcy wiadomości. Prawnicy wskazują, że w stosunku do przedsiębiorcy przesyłającego informację, która nie stanowi odpowiedzi na zapytanie czy reklamację, może zatem zostać skierowany zarzut przekazywania informacji handlowych.
Podstawa prawna
Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204).