Poprawi się sytuacja skazanych występujących w charakterze podejrzanego, oskarżonego, świadka lub pokrzywdzonego w związku z innym toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym. Jeżeli wobec takiej osoby wystąpi poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia lub zaistnieje bezpośrednia jego obawa, dyrektor zakładu karnego obejmie ją szczególną ochroną. Takie zmiany przewiduje nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego, która wczoraj została przyjęta przez Sejm. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Szczególna ochrona ma polegać m.in. na kontroli stanu zdrowia skazanego, udzielaniu mu pomocy psychologicznej oraz zastosowaniu nadzoru w trakcie widzeń oraz kontroli rozmów telefonicznych i korespondencji. Ustawa zakłada, że szczególna opieka będzie się odbywać w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia. Wobec skazanych będą mogły być ponadto stosowane warunki odbywania kary przewidziane dla osób stwarzających poważne zagrożenie, w tym stałe monitorowanie. Ponadto będą mogły być stosowane przepisy o świadku koronnym, co ma się jednak odbywać za zgodą skazanego.

Według nowelizacji dyrektor zakładu karnego obejmie skazanego szczególną ochroną na wniosek sądu, przed którym toczy się postępowanie karne, albo prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze. W treści wniosku trzeba będzie podać przyczyny objęcia skazanego ochroną oraz wskazać czas jej trwania, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Nowa ustawa zezwala, aby taki uzasadniony wniosek złożył sam skazany.

Takie same zasady mają stosować dyrektorzy aresztu śledczego wobec osób tymczasowo aresztowanych. W takim przypadku, o szczególną ochroną można wnioskować na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.