Wydłużenie czasu z 10 do 14 dni na odstąpienie od umowy timeshare, obowiązek dostarczania konsumentowi formularza informacyjnego oraz formularza odstąpienia od umowy, skrócenie z trzech lat do roku minimalnego okresu, na jaki będzie zawierana umowa timeshare – to najważniejsze zmiany, jakie znalazły się w projekcie założeń do nowej ustawy o timeshare. Ich autorem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Dłuższy termin

Konsument podpisujący umowę timeshare uzyskuje prawo do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego, np. apartamentu, pokoju hotelowego, domku letniskowego w oznaczonym czasie, w każdym roku. Jednocześnie zobowiązuje się zapłacić przedsiębiorcy ryczałtowe wynagrodzenie. Produkty oferowane w ramach timesharingu usytuowane są zazwyczaj w atrakcyjnych turystycznie miejscach, np. na Wyspach Kanaryjskich.

Umowy te mają więc często charakter transgraniczny. Dlatego duże znaczenie ma to, że po zmianach we wszystkich krajach Unii Europejskiej klienci będą mieli tyle samo czasu na odstąpienie od umowy timeshare.

– Prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny to jedna z najważniejszych instytucji chroniąca prawa konsumentów – mówi Piotr Woźniak, prawnik w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Na gruncie obowiązujących przepisów to prawo w przypadku umów timeshare wygasało po 10 dniach od podpisania umowy.

– Zgodnie z nową regulacją konsument będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni – mówi Piotr Woźniak.

To bardzo ważna zmiana, gdyż dopiero po upływie tego terminu konsument będzie zobowiązany do uiszczenia zapłaty na rzecz przedsiębiorcy.

– Przepisy będą zabraniać pobierania przez przedsiębiorcę jakichkolwiek świadczeń od konsumenta (w postaci np. zaliczek) do czasu upływu terminu do odstąpienia od umowy. Na konsumenta nie mogą być nałożone jakiekolwiek koszty związane z odstąpieniem od umowy – wyjaśnia Piotr Woźniak.

Natomiast obecnie firma może zatrzymać koszty związane z zawarciem umowy.

Więcej informacji

Nowe regulacje zwiększą obowiązki informacyjne firm oferujących timeshare.

– Przed zawarciem umowy przedsiębiorca będzie musiał informować konsumenta o wszelkich niezbędnych elementach umowy na odpowiednim formularzu. Formularz będzie stanowił integralną część umowy i nie będzie podlegał zmianom, chyba że strony przewidziały w umowie możliwość zmian lub są one skutkiem okoliczności, na które przedsiębiorca nie miał wpływu – tłumaczy Piotr Woźniak.

Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy formularza informacyjnego klientowi przed podpisaniem umowy, czternastodniowy termin na odstąpienie od umowy ulegnie wydłużeniu o trzy miesiące.

Ponadto biuro turystyczne zostanie zobligowane do wręczenia klientowi formularza odstąpienia od umowy.