Sprzedaż obligacji

Sprzedaż obligacji prowadzi agent emisji albo dilerzy Skarbowych Papierów Wartościowych. Sprzedaż odbywa się w drodze subskrybcji, przetargu, zamiany obligacji określonych w liście emisyjnym, w punktach sprzedaży obligacji oraz za pomocą systemów teleinformatycznych. Na trzy dni robocze przed rozpoczęciem sprzedaży emitent ma prawo odstąpić od sprzedaży całości albo części obligacji o danym termie wykupu bez wskazania przyczyn. Taka informacja musi zostać podana do wiadomości publicznej.

Wykup obligacji

Emitent może zastrzec sobie prawo do przedterminowego wykupu obligacji. Jeśli zaistnieje potrzeba przedterminowego wykupu, emiten wezwie posiadaczy obligacji do przedstawiania ich do przedterminowego wykupu. Cena takiego wykupu może być niższa, wyższa bądź równa wartości nominalnej obligacji. Wszystkie informacje i warunki wykupu powinny zostać określone przez emitenta w liście emisyjnym. Wykup obligacji emitowanych na terytorium Polski wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków Skarbu Państwa. Wykup jest prowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

PRZYKŁAD

Czy można odkupić obligacje przed terminem, na jaki zostały wyemitowane

Emitent może odkupić obligacje przed upływem terminu, na jakie zostały wystawione. Obligacje mogą być odkupione w drodze oferty, która jest kierowana do posiadacza obligacji, albo na przetargach, organizowanych w terminach określonych w liście emisyjnym. Cena odkupu może być niższa, równa albo wyższa od wartości nominalnej obligacji.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych (Dz.U. z 2010 r. nr 258, poz. 1756).