Nowelizację dwóch ustaw: o broni i amunicji oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przygotowało MSWiA. Zmiany dostosowują prawo polskie do dyrektyw Parlamentu Europejskiego z maja 2008 roku.

Dozwolone nabywanie broni przez internet

Nowelizacja zawiera przepis umożliwiający, zgodnie z prawem europejskim, nabywanie broni lub amunicji przez Internet; określono też w niej warunki nabywania broni w ten sposób.

Broń bez cech użytkowych - bez pozwoleń

Zmieniono i rozszerzono definicję obrotu amunicją, wprowadzając do niej pośrednictwo polegające na negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz pomocy w zawieraniu umów. Natomiast z obowiązku uzyskania koncesji na obrót bronią wyłączono broń pozbawioną cech użytkowych.

Nowe przepisy zabraniają dokonywania przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie. Chodzi tu szczególnie o przeróbki dotyczące broni palnej gazowej, przeznaczonej do miotania na odległość substancji obezwładniających.

Europejska karta broni palnej

Zgodnie z nowelą cudzoziemiec, obywatel państwa członkowskiego UE, mieszkający w Polsce może mieć broń łowiecką lub sportową łącznie z amunicją, na podstawie europejskiej karty broni palnej pod warunkiem, że posiadanie określonego rodzaju broni nie jest zabronione w Polsce.

Wprowadzono też nowe zapisy dotyczące wydawania europejskiej karty broni palnej. Będzie to dokument imienny (wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE) potwierdzający uprawnienie do posiadania broni palnej, który umożliwi legalne posiadanie i używanie broni w innym państwie członkowskim.

Europejska karta będzie zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres stałego pobytu osoby posiadającej pozwolenie na broń oraz dane identyfikacyjne broni palnej, informację o celu lub warunkach pozwolenia. Na dokumencie będzie też widoczna data ważności karty.

Broń kolekcjonerska

Nowela daje rok na wystąpienie o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich osobom, które już posiadają broń palną na nabój scalony wytworzoną przed 1850 r. (lub jej replikę). Co więcej, osoby już posiadające taką broń nie będą musiały należeć do stowarzyszeń kolekcjonerów, a taki wymóg stawia nowela przed pozostałymi osobami występującymi o ten rodzaj pozwolenia.