Od nowego roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich. Ma ono wyrównać przewoźnikom kolejowym przychody utracone ze względu na honorowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.

Podstawę obliczenia dotacji ma stanowić wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania zniżek. Chodzi o sprzedaż biletów jednorazowych z ulgą w wysokości 37 proc., 49 proc. i 78 proc., a także analogiczne zniżki do miesięcznych biletów oznaczanych imiennie oraz ulgi na nie o wartości 95 proc. i 100 proc. Powinny być one skorygowane o bilety niewykorzystane i anulowane.

Z podstawy obliczenia należnej dotacji wyłączana będzie wartość pobranych przez przewoźnika dodatkowych opłat za zmianę klasy wagonu lub kategorii pociągu, wydanych w przypadku braku uprawnień do ulgi ustawowej. Ograniczenie dotyczyć będzie także jednorazowych dopłat do pociągów oraz innych należności związanych z wykonaniem usług przewozu osób, a pobieranych przez konduktorów.

Rozporządzenie wprowadza stawkę dotacji w wysokości 100 proc. podstawy jej obliczenia. Ogólna kwota dopłat stanowiąca iloczyn stawki dotacji oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych przy sprzedaży ulgowych biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych nie będzie mogła jednak przekroczyć kwoty określonej w ustawie budżetowej w danym roku.

Jeżeli w ciągu roku zaniechana zostanie działalność objęta dotowaniem, przewoźnik kolejowy będzie miał obowiązek powiadomić właściwy urząd skarbowy oraz ministra właściwego do spraw transportu.