W wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska będą mogły działać laboratoria, w których wykonywane będą pomiary i analizy zanieczyszczeń. W dodatku laboratoria te będą mogły prowadzić działalność komercyjną polegająca na przeprowadzaniu np. pomiarów zanieczyszczeń powstających w wyniku działalności przedsiębiorstwa. Wynika to z nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, która wejdzie w życie 1 stycznia 2011 roku.

Nowe przepisy sprawią, że w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska powstaną laboratoria wspierające działalność inspekcji. Będą one mogły sprzedawać usługi związane z prowadzeniem pomiarów zanieczyszczeń czy badań w tym zakresie. Jednak pieniądze, jakie w ten sposób zarobią, zasilą budżet państwa. Nie wiadomo więc, czy pieniądze te zostaną przeznaczone np. na ochronę środowiska.

Nowelizacja zakłada też utworzenie specjalnego systemu informatycznego inspekcji ochrony środowiska, w którym będą gromadzone i przetwarzane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Znajdą się w nim także informacje o poważnych awariach, a nawet o transgranicznym przemieszczaniu odpadów. System ten będzie się nazywał Ekoinfonet. Nadzór nad nim będzie miał główny inspektor ochrony środowiska. W tej informatycznej bazie danych znajdą się informacje o zakresie i sposobie korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców. Informacje te są przekazywane urzędom marszałkowskim i wojewódzkim inspekcjom ochrony środowiska co pół roku. Dlatego w systemie znajdą się np. informacje o tym, ile dana firma wyemitowała dwutlenku węgla do atmosfery czy wypuściła ścieków do wód lub ziemi. Zgodnie z nowelizacją system Ekoinfonet zacznie funkcjonować dopiero 1 stycznia 2013 roku. Jednak jeszcze w 2011 roku ma zostać zbudowany system łączności i zakupiony sprzęt informatyczny niezbędny do funkcjonowania tego systemu.

PRZYKŁAD

Co może skontrolować inspekcja ochrony środowiska

Do działań inspekcji ochrony środowiska należy m.in. przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przestrzeganie decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzeganie zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska. Inspekcja zajmuje się też przestrzeganiem przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej. Kontroluje także eksploatację instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U. nr 239, poz. 1592).