TEZA

Uchwała powołująca członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określająca zasady jego funkcjonowania jest aktem prawa miejscowego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

STAN FAKTYCZNY

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Tym samym wypełniła ustawowo przyznaną jej kompetencję do kompleksowego uregulowania podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i wykonywaniem przez zespół interdyscyplinarny zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Jednocześnie w par. 3 uchwały organ stanowiący gminy przyjął, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W ocenie organu nadzoru badana uchwała, ze względu na generalny i abstrakcyjny charakter regulacji w niej zawartych, stanowi akt prawa miejscowego. Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie nie stanowi organu wewnętrznego rady gminy czy też organu pomocniczego wójta ani gminnej jednostki organizacyjnej. Jest to podmiot odrębny od organów gminy, realizujący ustawowo określone zadania gminy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Uchwała ta jest więc skierowana do podmiotów zewnętrznych zarówno w odniesieniu do składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego, jak i warunków funkcjonowania tego zespołu. Zespół interdyscyplinarny, realizując przyznane mu zadania, podejmuje i inicjuje działania w stosunku do podmiotów zewnętrznych, do osób żyjących w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i dotkniętych tym negatywnym zjawiskiem, będących jej ofiarami, a także osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podkreślenia również wymaga, iż o abstrakcyjności przepisów przedmiotowej uchwały stanowi także możliwość wielokrotnego ich stosowania, gdyż akt ten nie dotyczy jednorazowej sytuacji powołania czy też odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego. Jednocześnie na generalny charakter przepisów badanej uchwały wpływa fakt, iż na brzmienie jej postanowień może się powołać każdy podmiot delegujący swoich przedstawicieli do zespołu oraz każda osoba, której prawa i obowiązki będą się odnosić do zakresu działania zespołu interdyscyplinarnego.

Zdaniem wojewody uznanie przedmiotowej uchwały za akt prawa miejscowego oznacza objęcie jej konstytucyjnymi wymogami wejścia w życie. Oznacza to, że warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 z późn. zm.). Zgodnie z jej przepisami ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe, zaś akty prawa miejscowego stanowione przez organy gminy są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 22 listopada 2010 r. NK.II.DM.0911-171/2010