W Poznaniu od kilku już lat podejmowane są zintegrowane działania dla zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa. Z miejskiego budżetu zostały sfinansowane lub dofinansowane m.in. system monitoringu (obejmujący dziś 162 kamery), służba kandydacka (kandydaci na policjantów), której funkcjonariusze wzmocnili patrole poznańskiej policji w latach 2006 – 2009, czy sieć światłowodowa, która łączy jednostki policji, straży pożarnej oraz służby komunalne odpowiedzialne za reagowanie kryzysowe i umożliwia szybkie przekazywanie głosu, wizji i plików danych. Dofinansowywane są zakupy sprzętu dla poznańskiej policji i poznańskiej straży pożarnej. Punktem koordynacyjnym i ośrodkiem wymiany informacji pomiędzy służbami zajmującymi się zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, czyli poznańskiej policji, straży pożarnej, straży miejskiej i ratownictwa medycznego, jest Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania, które w sytuacji kryzysowej koordynuje działania wszystkich służb zaangażowanych w ratownictwo i zapewnienie bezpieczeństwa. Dla koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego prezydent powołał Zespół Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania, który jest ciałem kolegialnym pomocnym przy opiniowaniu i podejmowaniu przez prezydenta kluczowych decyzji z zakresu zarządzania kryzysowego. W ramach przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 miasto Poznań planuje rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego. Do roku 2012 system zostanie rozbudowany o ok. 30 kamer, co łącznie z już istniejącymi da w mieście liczbę ok. 200 kamer. Zgodnie z przyjętą koncepcją monitoringiem wizyjnym obejmowane są etapowo miejsca uznane za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, wiaduktów i przystanków komunikacji miejskiej. Na UEFA Euro 2012 system monitoringu ma być wybudowany wzdłuż głównych ciągów komunikacji prowadzących na Stadion Miejski z centrum z lotniska, z dworca PKP. Umożliwi to zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa przybyłym kibicom oraz mieszkańcom Poznania podczas Euro 2012.

Pozostałe działania wspierające bezpieczeństwo w Poznaniu to m.in. programy kierunkowe: „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”, „Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste”, czy budowa siłowni na wolnym powietrzu dla młodzieży i seniorów, na osiedlach i przy szkołach w celu zagospodarowania czasu wolnego. Program „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” wdrożono w 29 poznańskich szkołach i ze względu na rosnące zainteresowanie przewiduje się przystąpienie do programu kolejnych placówek. Zakłada on wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom jako rozwiązań systemowych, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich. W ramach programu „Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste” od kilku lat organizowane są spotkania z osobami starszymi na temat bezpieczeństwa osobistego. W trakcie szkolenia słuchacze mogą zapoznać się z możliwymi zagrożeniami, poznają także metody przeciwdziałania oraz sposoby zachowania się w sytuacjach trudnych.