Z chwilą gdy przedsiębiorca przyłączy je w sposób trwały do swojej sieci, wejdą one w skład przedsiębiorstwa. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj Sejmie.

Według projektu w przypadku poniesienia przez przedsiębiorcę kosztów budowy wskazanych urządzeń będą one stanowić jego własność. Skutek taki nastąpi także po trwałym połączeniu z cudzą nieruchomością, a przed wejściem w skład przedsiębiorstwa. Inna będzie natomiast regulacja, gdy za budowę urządzeń przesyłowych zapłaci właściciel nieruchomości, z którą zostały one trwale połączone.

W takim przypadku przysługiwać będzie mu żądanie, aby przedsiębiorca nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, o ile weszły one w skład przedsiębiorstwa. Przeniesienia własności będzie mógł żądać także przedsiębiorca. Jeżeli natomiast koszty pokryła inna osoba, to urządzenia będą stanowić jej własność także po trwałym połączeniu z cudzą nieruchomością. Osoba ta będzie mogła żądać, aby przedsiębiorca nabył ich własność, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Ze swoim żądaniem będzie mógł wystąpić także przedsiębiorca. Projektowane regulacje normują ponadto sytuację prawną budynków i budowli służących do korzystania ze wskazanych urządzeń.

Zgodnie z nowymi przepisami służebność gruntową będzie mógł ustanowić także użytkownik wieczysty. W takim przypadku będzie ona obciążać prawo użytkowania wieczystego. Służebność gruntowa mogłaby być również ustanawiana na rzecz użytkownika wieczystego.

Projekt zakłada ponadto zmiany dotyczące służebności przesyłu. Projektodawcy proponują, aby miała ona na celu wyłącznie zwiększenie użyteczności przedsiębiorstwa lub jego części. Ustanowienie służebności przesyłu będzie mogło nastąpić z uwzględnieniem interesu społeczno-gospodarczego i uzasadnionego interesu właściciela nieruchomości. Powinna ona stanowić jak najmniejsze obciążenie gruntów, na których urządzenia są lub mają być posadowione. Wynagrodzenia za ustanawianie służebności przesyłu będą określane, uwzględniając wysokość zapłaty ustalanej w drodze umowy za podobne obciążenia w zbliżonych okolicznościach, a w razie ich braku obniżenie użyteczności lub wartości obciążonej nieruchomości. Służebność przesyłu wygaśnie najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorcy.