Czekanie na standardy

Problemy z uznaniowo rozpatrywanymi reklamacjami pasażerów mają skończyć się w połowie przyszłego roku. Wtedy to zostaną wdrożone do polskiego prawa unijne rozwiązania, które gwarantują niezadowolonym konsumentom konkretne odszkodowania za opóźnienie pociągu. W przypadku opóźnienia do 2 godzin podróżującym będzie należał się zwrot 25 proc. ceny biletu, natomiast w razie większej zwłoki konsument będzie mógł domagać się równowartości połowy biletu. Do 1825 euro odszkodowania będzie przysługiwało też za utratę lub uszkodzenie bagażu.

Już dzisiaj wiadomo, że wdrożenie unijnych procedur reklamacyjnych spowoduje, że przewoźnicy zostaną zalani falą roszczeń odszkodowawczych. W krótkim okresie, kiedy one obowiązywały – od 4 grudnia do 31 grudnia 2009 r. – tylko do PKP Intercity wpłynęło wówczas ponad 400 reklamacji.

– W Polsce na mocy nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z 25 czerwca 2009 r. obowiązywanie przepisów dotyczących praw pasażerów w przypadku znaczących opóźnień pociągów zostało przesunięte do 30 czerwca 2011 r. Powodem była modernizacja linii kolejowych, restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz kondycja finansowa przewoźników kolejowych – podkreśla Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Jak dodaje, kraje członkowskie UE mogły przyznać czasowe wyłączenia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenie (WE) nr 1371/2007. Na takie rozwiązanie zdecydowało się wiele państw.

Po tym okresie minister infrastruktury może jednak w drodze rozporządze- nia przedłużyć wyłączenie w tym zakresie do 3 grudnia 2014 r., na odpowiednio uzasadniony wniosek zainteresowanego przewoźnika, zawierający w szczególności harmonogram dostosowywania się do przepisów rozporządzenia. Następnie okres przejściowy może zostać dwukrotnie przedłużany, za każdym razem na 5 lat.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. nr 214, poz. 1658).

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 3 grudnia 2007, str. 14).

Wprowadzanie w błąd pasażerów to naruszenie praw konsumentów

Małgorzata Cieloch, rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W przypadku niewywiązania się z umowy przewozu bądź niewłaściwej jej realizacji poprzez powstanie opóźnień w przejazdach czy odwołania kursów konsumenci powinni zgłaszać się z reklamacją bezpośrednio do przewoźnika. Konsumenci mogą tutaj m.in. oddać bilet i żądać zwrotu pieniędzy proporcjonalnie do niewykorzystanego świadczenia. Gdyby jednak dochodziło do sytuacji, w których przewoźnik łamie przepisy naruszając zbiorowe interesy konsumentów, np. wprowadza w błąd pasażerów w związku z przysługującymi im prawami, zawiera w regulaminie niedozwolone postanowienia, wówczas może zostać wszczęte postępowanie wyjaśniające. Takie działania były już podejmowane przez UOKiK głównie w przypadku braku możliwości zmiany umowy przewozu lub odstąpienia od niej oraz zwrotu należności proporcjonalnie do niewykorzystanego biletu.