Kwestionowane przez komorników zapisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przewidują m.in., że "akta spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz zbędne urządzenia ewidencyjne przechowuje KRK przez okres konieczny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródło informacji". Koszty tej archiwizacji ponoszą komornicy.

KRK wskazywała, że takie zapisy ustawy nakładają na samorząd zawodowy "obowiązek nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego niewchodzącego w zakres sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika".

Trybunał ocenił jednak, że istnieje uzasadniona potrzeba, aby akta zakończonych spraw pozostawały w gestii komorników lub ich samorządu. Komornik - jak wskazał Trybunał - w toku czynności egzekucyjnych wytwarza oraz prowadzi akta w sposób określony przepisami prawa. "Finansowanie tego zadania nie stanowi nadmiernej ingerencji w prawo własności samorządu" - zaznaczył TK.

"Obowiązek przechowywania, przez okres określony w przepisach, akt zakończonych spraw komorniczych nie wykracza poza zakres sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika" - orzekł Trybunał.